Ny festivalsatsning i samarbete med Musikhögskolan Ingesund och Region Värmland

Nyheter och klipp

Werm­land Ear­ly Music Fes­ti­val är en ny sats­ning I sam­ar­be­te med Musik­hög­sko­lan Ing­esund och Regi­on Värmland.

Arran­gö­rer­nas mål är att göra Värm­land till en ledan­de regi­on inom tidig musik och att även ge länets invå­na­re till­gång till kon­ser­ter i världs­klass. Det skri­ver Visit Värm­land på sin hemsida.

Den­na fes­ti­val kom­mer att gäs­tas av den nors­ke Rolf Lislevand, Flau­gus­si­mo Duo och cem­ba­lis­ten Masu­mi Yamamotto. 

Hela fes­ti­va­len i Arvi­ka star­tar på Arvi­ka Bib­li­o­tek tors­da­gen den 10:e mars kloc­kan 18:00 med en famil­je­kon­sert med Flau­gus­si­mo Duo. I Flau­gus­si­mo Duo fin­ner vi Yu-We Hu på flöjt och Johan Löfving på gitarr. De har lyc­kats att bli en av de mest fram­stå­en­de yng­re ensemb­ler­na i sitt slag.

Kon­ser­ten är en musikupp­le­vel­se för hela famil­jen i alla åld­rar. De kom­mer att bju­da på en ele­gant intro­duk­tion till tidig musik och de kom­mer även bju­da på vack­ra styc­ken från 1700-talets Euro­pa. Den­na kon­sert erbjuds med fri entré.

Man kan få möj­lig­he­ten att lyss­na och se grup­pen Beyond the Nort­hern Star på Musik­hög­sko­lan Ing­esund i Arvi­ka på fre­dag den 11 mars kloc­kan 19:00. Beyond the Nort­hern Star kom­mer att ge en resa genom tiden. I grup­pen Beyond the Nort­hern Star så fin­ner vi Per Buh­re på vio­lin, Johan Löfving på teorb, (en teor­bo är en luta med låg hals) och så har vi Masu­mi Yama­mo­to på Cem­ba­lo. Bil­jett krävs till den­na konsert. 

Den världs­be­röm­de Rolf Lislevand kom­mer på lör­da­gen den 12 mars kloc­kan 18:00 till Musik­hög­sko­lan Ing­esund i Arvi­ka. Rolf Lislevand är en artist från Nor­ge. Han har spe­ci­a­li­se­rat sig på instru­ment som luta, barock­gi­tarr, teor­bo och Vihu­e­la. En vihu­e­la är ett gitarr­lik­nan­de sträng­in­stru­ment med van­ligt­vis tolv par­vis stäm­da sträng­ar. Rolf är känd som en av värl­dens ledan­de expo­nen­ter av tidi­ga gitar­rer och lutor. Han har under sin långa kar­riär bli­vit hyl­lad av publik värl­den över. Rolf har även mot­ta­git ota­li­ga utmär­kel­ser för sitt spe­lan­de. På den­na kon­sert så kom­mer han att bju­da på en elekt­risk mix av gitarr­mu­sik från 1600-talet och 1700-talet. Bil­jett krävs till den­na konsert. 

Som avslut­ning på hela fes­ti­va­len som blir sön­da­gen den 13 mars kloc­kan 18:00 så kom­mer alla artis­ter att sam­man­strå­la med stu­den­ter­na från Musik­hög­sko­lan Ing­esund i Arvika.

Kon­ser­ten heter From Past to Futu­re. De utlo­var en här­lig final på fes­ti­va­len med hög­sko­lans kom­man­de musi­ker som visar upp sina fär­dig­he­ter i oli­ka kom­bi­na­tio­ner. Bil­jett krävs till den­na konsert.

Infor­ma­tion om bil­jett­bok­ning finns på Tick­s­ters hem­si­da eller Visit Värm­lands hemsida.