Volontärer i Arvika arrangerar insamling till ukrainska flyktingar

Nyheter och klipp

Under tors­da­gen den 10 mars arran­ge­rar Arvid Blix en insam­ling av för­nö­den­he­ter till ukrains­ka flyk­ting­ar. Insam­ling­en kom­mer att äga rum i IOGT-NTO:s loka­ler i gam­la Sve­a­bi­o­gra­fen mel­lan kloc­kan 16 och 19.

Det som efter­frå­gas är sov­säc­kar, tält­säng­ar, ligg­un­der­lag, kud­dar, mat, fil­tar, fick­lam­por och hygi­en­ar­tik­lar. Man kom­mer ock­så att sam­la in bat­te­ri­er, plast­be­stick, nal­lar och godis. 

Det som sam­las in kom­mer att trans­por­te­ras direkt ner till Wars­za­wa, Polen, med Wik­mans Buss. Väl på plats kom­mer för­nö­den­he­ter­na att delas ut till män­ni­skor som flytt kri­get i Ukrai­na. Där­ef­ter kör Wik­mans Buss cir­ka 50 st flyk­ting­ar till­ba­ka till Sve­ri­ge och Migra­tions­ver­ket i Göte­borg, skri­ver IOGT-NTO Arvi­ka på sin Facebooksida.

Hjäl­pin­sat­sen, som enga­ge­rat en mängd volon­tä­rer i när­om­rå­det, beräk­nas kom­ma att kos­ta cir­ka 90 000 kro­nor, vil­ket inklu­de­rar bland annat trans­port­kost­na­der, mat och logi.

IOGT-NTO är en par­ti­po­li­tiskt och reli­giöst obun­den ide­ell orga­ni­sa­tion och folk­rö­rel­se som finns över hela Sve­ri­ge. Orga­ni­sa­tio­nen upp­munt­rar den som inte har möj­lig­het att när­va­ra på plats att swisha val­fritt bidrag, varav allt kom­mer gå oav­kor­tat till hjäl­pin­sat­ser till ukrai­na­re på flykt.