Uppdaterade riktlinjer för skolskjutstrafiken i Arvika

Nyheter och klipp

I feb­ru­a­ri tog Kom­mun­sty­rel­sen i Arvi­ka beslut om upp­da­te­ra­de rikt­lin­jer för skolskjutstrafiken. 

Rikt­lin­jer­na för skol­skjuts­tra­fi­ken finns på Arvi­ka Kom­muns hem­si­da. Brev ska ha gått ut till berör­da vårdnadshavare. 

Ansö­kan om skol­skjuts vid väx­el­vis boen­de, val av sko­la, sär­skil­da behov/skäl och för ele­ver som bör­jar för­sko­le­klass och till och med års­kurs 3. Des­sa ansök­ning­ar ska vara inne senast den 1 april.

För de ele­ver som ska bör­ja klass 4–9 behövs ing­en ansö­kan. Undan­tags­fall för de barn med väx­el­vis boen­de, val av sko­la eller sär­skil­da behov/skäl.

Ansök­ning­ar som inkom­mer efter den 1 april han­te­ras i tur­ord­ning från och med sep­tem­ber. Det­ta inne­bär att man inte har någon skol­skjuts för­rän beslu­tet om skol­skjuts tagit.

För de ele­ver som mås­te åka med lin­je­tra­fik (lin­je­bus­sar 100–116 och/ eller tåg) så ska vård­nads­ha­va­ren ansö­ka om grund­sko­le­bil­jett. Det­ta görs på Värm­lands­tra­fiks hem­si­da. Där kan du väl­ja om ele­ven ska ha en digi­tal bil­jett eller alter­na­ti­vet bus­skort. Det­ta går att öns­ka från bör­jan av augusti. Var upp­märk­sam på att det enbart är från skol­start och augusti månad ut som man får åka lin­je­tra­fik utan grund­sko­le­bil­jet­ten. Där­ef­ter mås­te man själv beta­la om man inte har ansökt och fått den digi­ta­la bil­jet­ten alter­na­tivt bus­skor­tet. Den digi­ta­la bil­jet­ten skic­kas ut via SMS och bus­skor­tet med post efter att ansö­kan gjorts. Den digi­ta­la bil­jet­ten skic­kas ut via SMS både inför höst­ter­mi­nen och vår­ter­mi­nen. Bus­skor­tet gäl­ler hela läsåret.

För mer infor­ma­tion om skol­skjuts­tra­fik besök Arvi­ka Kom­muns hemsida.