Man i 75-årsåldern backade in i två bilar – fortsatte sedan in i vägg: "Fått in backväxeln"

Nyheter och klipp

En man i 75-års­ål­dern bac­ka­de in i två per­son­bi­lar i cen­tra­la Arvi­ka på fre­dags­ef­ter­mid­da­gen. Det­ta i sam­band med att han skul­le läm­na en par­ke­rings­plats vid sidan av gatan.

Man­nen skul­le flyt­ta sin par­ke­ra­de bil och lade i fel väx­el, enligt Poli­sen. Där­ef­ter kör­de han in i två par­ke­ra­de bilar och in i en husvägg

- Det är en per­son­bil som har råkat få in fel väx­el och bac­kat rakt in i en vägg, säger Lennart Lund­ström, insats­le­da­re på rädd­nings­tjäns­ten till Arvikamagasinet.

Par­ke­rings­o­lyc­ka

- Det var väl lite oupp­märk­sam­het, och fått in back­väx­eln och råkat bac­ka på bilen bakom som stod par­ke­rad och fort­satt in i väg­gen, säger Lundström

Olyc­kan har inte resul­te­rat i någ­ra per­sonska­dor. Där­e­mot har tre bilar bli­vit ska­da­de, där­ibland bilen som man­nen i 75-års­ål­dern körde.

- Lyck­ligt­vis har det inte bli­vit något mer än plåtska­dor. Det har inte varit någon hög has­tig­het hel­ler, säger Lennart Lundström

Bilen bac­ka­de vida­re in i en vägg på and­ra sidan gatan efter att den bac­kat in i två bilar på var­de­ra sida om gatan. Det aktu­el­la bilen bär­ga­des kort efter olyckan. 

- Poli­sen skri­ver en rap­port om hän­del­sen men i nulä­get är det oklart om man­nen kan miss­tän­kas för brott. Utred­ning­en får visa om det blir så, skri­ver Christi­na Hal­lin, pressta­les­per­son Poli­sen Bergslagen.