Buss med insamlade saker körs till Polen för att hjälpa folk i Ukraina — återvänder med flyktingar

Nyheter och klipp

En buss fylld med insam­la­de saker körs till Polen för att sedan sor­te­ras och trans­por­te­ras vida­re in i Ukrai­na. Saker­na sam­la­des in vid en insam­ling i IOGT NTO:s loka­ler i Sve­a­bi­o­gra­fen i Arvi­ka. Hjäl­pin­sat­sen arran­ge­raas av Arvid Blix och volontärer.

De insam­la­de saker­na frak­tas med buss till Polen. Luc Doder­man och Lilia Kiri­akhno samt två chauf­fö­rer från Wik­mans buss, Lars-Gun­nar Skogs­berg och Mikael Rudolfs­son föl­jer med på resan, berät­tar Arvid Blix.

Hur myc­ket har skänkts som ni kan få med er?

- Kar­tong­er med barn­mat, blö­jor, kon­ser­ver, bars/snacks, hygi­en­ar­tik­lar etc. Bus­sen blev helt full och allt kom i stort sett med.

Man fick dess­utom med sig 162 styc­ken fil­tar, 75 sov­säc­kar, 95 kud­dar, 12 säc­kar med gose­djur, 32 styc­ken ligg­un­der­lag och 26 barnstolar.

Bussen som lastats med saker som skänkts. FOTO: PRIVAT.
Bus­sen som las­tats med saker som skänkts. FOTO: PRIVAT.

Sker trans­por­ten enbart med buss eller tar ni hjälp av and­ra färdmedel?

- Rut­ten går med fär­ja via Karls­kro­na till hamn­sta­den Gdy­nia i Polen, berät­tar Arvid Blix.

Bus­sen kom­mer sedan att köra till den pols­ka huvud­sta­den Warszawa. 

- Våra gäs­ter ploc­kas upp på en hjälp­cen­tral orga­ni­se­rad av hjälp­or­ga­ni­sa­tio­nen A demand for Action och Johan Petré. Bus­sen kom­mer allt­så inte åka in i Ukrai­na, berät­tar Arvid Blix.

Hjälp­med­len las­tas av i en han­gar i Wars­za­wa orga­ni­se­rat av pols­ka myn­dig­he­ter. Där sor­te­ras alla varor och trans­por­te­ras vida­re in i Ukrai­na. Vil­ka varor det är änd­ras uti­från beho­vet och tillströmningar.

- Just nu är det akut behov av Förs­ta hjäl­pen-kit, alla sor­ters torr mat, pro­te­in­bars, sov­säc­kar och ligg­un­der­lag, enligt hjälp­or­ga­ni­sa­tio­nen A demand for Action, berät­tar Blix.

- Jag upp­le­ver ett akut behov av att hjäl­pa män­ni­skors som har fått sina liv slag­na i spill­ror över en natt.
Att vi nu alla enga­ge­rar oss på oli­ka sätt och att myn­dig­he­ter, kom­mu­ner, orga­ni­sa­tio­ner, före­tag, för­e­ning­ar och civi­la job­bar nära varand­ra för att åstad­kom­ma snab­ba, effek­ti­va och kraft­ful­la hjäl­pin­sat­ser. Att vi tar emot våra ukrains­ka gäs­ter med öpp­na armar. Att vi hjäl­per dem att få en så bra vis­tel­se här som möj­ligt, avslu­tar Arvid Blix.

Bus­sen kom­mer köra till­ba­ka till Sve­ri­ge med cir­ka 50 flyktingar.

- De åker till­ba­ka till Sve­ri­ge och Arvi­ka med sam­ma buss som åker ner. Tro­ligt­vis kom­mer de stan­na i Göte­borg för regi­stre­ring på Migra­tions­ver­ket på vägen. Är det fullt där kom­mer de direkt till Arvi­ka och gör regi­stre­ring­en sena­re. Kom­mu­nen bistår med logi. Exakt var är inte bestämt i skri­van­de stund, berät­tar Arvid Blix.