Efter beslut om skadestånd till Karlsson/Dahlén: "Det var som att luften gick ur oss"

Nyheter och klipp

I vec­kan stod det klart att brö­der­na Karlsson/Dahlen, tidi­ga­re utpe­ka­de i det upp­märk­sam­ma­de Kevin­fal­let,  får mot­ta en mil­jon kro­nor var­de­ra i ska­de­stånd. Brö­der­nas mam­ma, Anni­ka Karls­son, blev lät­tad när beslu­tet nåd­de dem.

- Det var väl­digt skönt, som att luf­ten gick ur oss. Det känns som ett avslut, vil­ket har varit väl­digt vik­tigt för Robin och Christi­an. Nu kan vi gå vida­re och leva vårt van­li­ga liv.

Det var under rege­ring­ens press­kon­fe­rens på ons­da­gen som justi­ti­e­mi­nis­ter Mor­gan Johans­son med­de­la­de beslu­tet, då han även pas­sa­de även på att uttryc­ka sin gläd­je över att brö­der­na tycks ha varit fram­gångs­ri­ka i sina liv trots omstän­dig­he­ter­na. Famil­jen kän­ner sig nöjd med press­kon­fe­ren­sen, och brö­der­na ska ha känt igen sig i upp­le­vel­sen av det sam­tal som Mor­gan Johans­son åter­ger i sändningen. 

- Han var respekt­full och ingav för­tro­en­de, han gjor­de det till en fin stund. Det är något vi ald­rig glöm­mer, någon av oss.

Beslu­tet kring det bevil­ja­de ska­de­stån­det var trots allt inte helt vän­tat, berät­tar Anni­ka, som påpe­kar att de bli­vit lite ska­da­de av besvi­kel­ser i det förflutna. 

- Man vågar inte tro att det ska gå, att det ska tas ett ansvar, men det var vår högs­ta öns­kan. Det var en full­kom­ligt under­bar dag som mamma!