Drograttfylleri och stöld ur bil – så var polisens natt i Arvika

Nyheter och klipp

Nat­ten till sön­da­gen har varit en gans­ka lugn natt i länet, enligt Poli­sen, som sam­man­fat­tar hän­del­ser­na som polis­pa­trul­ler­na job­bat med under nat­ten. I Arvi­ka har det bland annat skett stöld ur en bil.

kloc­kan 22.22 på lör­da­gen kon­trol­le­ra­des en A‑traktor i Årjäng. Anled­ning­en var att det stod en flas­ka cider på taket. I bilen hit­ta­de polis­pa­trul­len både stark­sprit och öl som man tog om hand.

- Det hand­lar om näs­tan 3 liter stark­sprit och ett antal för­pack­ning­ar starköl, upp­ger Poli­sen på sin hemsida

En kil­le i 18-års­ål­dern är kon­trol­le­rad och man skri­ver en anmä­lan om brott mot alkohollagen.

I Ham­marö har fle­ra rutor kros­sats på en sko­la i Mör­mon under lör­dags­kväl­len. Poli­sen har varit på plats vid sko­lan utan att hit­ta någon miss­tänkt per­son, och skri­ver en anmä­lan om skadegörelse.

I Arvi­ka miss­tänks en kvin­na i 60-års­ål­dern för att ha kört bil i cent­rum under påver­kan av nar­ko­ti­ka. Kvin­nan miss­tänks av Poli­sen för drograttfylleri.

I Årjängs kom­mun miss­tänks en man i 50-års­ål­dern ha kört bil i påver­kat till­stånd i Töcksfors.

- Poli­sen har omhän­der­ta­git man­nens nyck­lar för att för­hind­ra fort­satt brotts­lig färd, skri­ver Poli­sen i sin sam­man­fatt­ning av natten.

I Arvi­ka miss­tänks en man i 50-års­ål­dern för stöld ur bil samt för­sök till stöld ur bil, det­ta i områ­det Rosen­dal i Arvi­ka. En hund­patrull spå­ra­de från en av de utsat­ta bilar­na till en adress där man­nen kon­trol­le­ra­des. Man­nen hade miss­tänkt stöld­gods på sig som togs i beslag.

I Hag­fors har en man i 55-års­ål­dern ska­dat ett fing­er under arbe­te på ett före­tag i Björkliden.

- Man­nen har klämt sitt fing­er myc­ket kraf­tigt i en maskin och är förd med ambu­lans för vård. Poli­sen kom­mer att skri­va en anmä­lan för att utre­da om någon har brustit i sitt arbets­mil­jö­an­svar, skri­ver Polisen.