Sagostund, korsord och skaparverkstad – det händer på biblioteket vecka 11

Nyheter och klipp

Arvi­ka Bib­li­o­tek erbju­der under vec­ka 11 akti­vi­te­ter för både små och sto­ra. Det är bland annat för­fatt­ar­be­sök av Peter Moh­lin och Peter Nyström, det kom­mer fin­nas möj­lig­het till att få vara på ska­par­verk­stad och även sagostund.

Vec­kan star­tar med sagostund för barn mel­lan 1–2 år mån­da­gen den 14 mars kloc­kan 11:00.

På mån­dags­kväl­len kloc­kan 19:00 så blir det ock­så för­fatt­ar­be­sök av dec­kar­du­on Peter Moh­lin och Peter Nyström. Med deras debu­te­ran­de bok "Det sista livet" som 2020 vann Cri­me­ti­me Award som årets deckardebut.

Det kom­mer att bli korsords­hör­na på tis­da­gen den 15 mars kloc­kan 10.00.

Sedan blir det ska­par­verk­stad för dig som går på hög­sta­di­et & gym­na­si­et kloc­kan 15.30–18.00.

På ons­da­gen den 16 mars kloc­kan 11:00–11:30 finns möj­lig­het för de vux­na som har barn mel­lan 5–12 måna­ders ålder att ha babybokprat.

Kloc­kan 15:30–18:00 kan de som går på låg- och mel­lan­sta­di­et få chan­sen till att få vara med i ska­par­verk­sta­den. För dig som går på hög­sta­di­et och gym­na­si­et kom­mer ska­par­verk­sta­den fin­nas öppen även på tors­da­gen den 17 mars kloc­kan 15.30–18.00.

Sedan kom­mer bib­li­o­te­ket att ha sagostund för barn som är mel­lan 3–6 år, det­ta sker på fre­da­gen den 18 mars kloc­kan 14.00.

Fre­da­gen den 18 mars kloc­kan 15:30–18:30, är ska­par­verk­sta­den öppen för dig som går på hög­sta­di­et och gymnasiet.