Man i 40-årsåldern gripen för inbrottsstöld hos hemtjänsten – vittne såg ruta krossas och ringde 112

Nyheter och klipp

Poli­sen har gri­pit en man i 40-års­å­lern miss­tänkt för inbrotts­stöld i hem­tjäns­tens loka­ler samt i en av hem­tjäns­tens bilar.

Inbrot­tet sked­de på måndagskvällen.

Ett vitt­ne ring­de 112 efter att ha sett man­nen kros­sa en ruta till hem­tjäns­tens loka­ler i områ­det Strand i Arvi­ka. Fle­ra polis­pa­trul­ler åkte till plat­sen, och innan de kom­mit fram sågs sam­ma man ta sig in i en av Arvi­ka kom­muns hem­tjänstsbi­lar utan­för lokalerna.

Poli­sen kom till plat­sen en kort stund sena­re och kun­de gri­pa man­nen, som är i 40-års­ål­dern. Han miss­tänks nu för inbrotts­stöld. Enligt Poli­sen kan det even­tu­ellt bli fler brotts­ru­bri­ce­ring­ar under utred­ning­ens gång.

- Efter för­hör kom­mer åkla­ga­re att fat­ta beslut om man­nens ska anhål­las eller fri­ges under den fort­sat­ta utred­ning­en, skri­ver Poli­sen på sin hemsida.