Planer på ny popcornfabrik i Arvika pausas efter rusande råvarupriser: "Bäst att avvakta nu"

Nyheter och klipp

Det Jös­se­fors-base­ra­de före­ta­get Wepo­pop tving­as avbry­ta sina pla­ner på en popcorn­fa­brik i Arvi­ka, efter att kost­na­den gått upp näs­tan en mil­jon kro­nor på en vec­ka. Det hand­lar om råva­rupri­ser som ökat till följd av kri­get i Ukraina.

- Vi kän­ner att det är bäst att avvak­ta nu, säger Bru­no Lind­berg, VD på Wepopop.

Mar­ken där man pla­ne­rat att byg­ga fabri­ken, belä­gen bakom Dol­lar­sto­re i Gra­ninge han­dels­om­rå­de, har man läm­nat till­ba­ka till Arvi­ka kommun.

Före­ta­get står nu med en stor kas­sa, och har möj­lig­he­ter att göra inve­ste­ring­ar, enligt Bru­no Lindberg.

- På ett eller annat sätt så kom­mer vi lösa det, säger han.

Bruno Lindberg. FOTO: SAKEUS BERG.
Bru­no Lind­berg. FOTO: SAKEUS BERG.

"Växer fortfarande"

Man hop­pas nu hit­ta en stör­re lokal, något man behö­ver då man väx­er, menar Bruno.

- Vi väx­er ju fort­fa­ran­de, och vi har det ju väl­digt trångt som vi har det nu. Så nu letar vi efter en befint­lig lokal att köpa och rus­ta upp. Det bäs­ta hade ju varit om råva­rupri­ser­na på stål skul­le sjun­ka igen, men det vet vi inte, vad som hän­der där, säger han.

- Vi hop­pas väl på att hit­ta en befint­lig lokal och köpa och rus­ta upp den. Så då blir man inte lika bero­en­de av råva­rupri­ser­na är tanken.

Läs mer om pla­ner­na på en popcornfabrik: