Nu påbörjas arbetet med att sopa gator och trottoarer från sand

Nyheter och klipp

Nu bör­jar våren kom­ma och det är dags för sand­sop­ning på gator och trot­to­a­rer.

Arvi­ka kom­mun med­de­lar att gatu­av­del­ning­en på Tek­nik i Arvi­ka AB kom­mer bör­ja stä­da bort vin­terns grus från gator och vägar.

Sand­sop­ning­en bru­kar pågå cir­ka 6–8 vec­kor, men det beror myc­ket på det kom­man­de vädret.

Gång- och cykel­vä­gar samt huvud­strå­ken i cent­rum sopas i förs­ta hand.

Vik­tigt att veta är att san­den som lig­ger på trot­to­a­ren fram­för en fas­tig­het inte får sopas ut i gatan, utan det är respek­ti­ve fas­tig­hets­ä­ga­res ansvar att hål­la trot­to­a­ren ren.