Arvika konsthantverk firar 100 år med boksläpp

Nyheter och klipp

På lör­da­gen den 12 mars fira­de Arvi­ka konst­hant­verk 100-års­ju­bi­le­um med ett bok­släpp. Boken, "100 år av lust­fyllt ska­pan­de" berät­tar om för­e­ning­ens histo­ria, från tiden innan 1922 då för­e­ning­en bil­da­des fram till idag.

Arvi­ka konst­hant­verk är sve­ri­ges älds­ta konst­hant­verks­bu­tik. För­fat­ta­ren till boken "100 år av lust­fyllt ska­pan­de", Hans Berg­ström, har tidi­ga­re skri­vit en bok om för­e­ning­en i sam­band med 75-årsjubiléet.

- Eftersom det är sam­ma histo­ria så är sto­ra delar sam­ma berät­tel­ser. Men den nya­re boken är väl­digt myc­ket mer kom­plet­te­rad, men många fler bil­der, säger han.

Hans Berg­ström, för­fat­ta­re till boken "100 år av lust­fyllt ska­pan­de". FOTO: SAKEUS BERG.

För unge­fär fem-sex år sedan bör­ja­de pla­ne­ring­en för boken. Mag­nus Ler­sten har bidra­git med foto­gra­fi­er och Bir­git­ta Nord­ström har varit pro­jekt­le­da­re för boken. 

- Det sista, ordent­li­ga job­bet har jag gjort det senas­te året. När jag bör­ja­de på rik­tigt med boken så att säga, berät­tar hans Bergström.

- Utan Bir­git­ta hade det säkert inte bli­vit någon bok, för hon höll ihop det hela. Det var en del krång­lig­he­ter efter vägen och så har jag varit sjuk och så, men vi fick klar den till jubi­lé­et, säger Hans Bergström.

I april ska man fira 100-års­ju­bi­lé­et av buti­kens öppnande.

- Den 15 april 1922 öpp­na­des för­e­ning­ens förs­ta affär på Hant­verks­ga­tan 3. Affä­ren var den förs­ta i Sve­ri­ge som drevs koo­pe­ra­tivt av konst­hant­ver­ka­re för för­sälj­ning av de egna pro­duk­ter­na. 1924 flyt­ta­de affä­ren till Kyr­ko­ga­tan 17 där butik fort­fa­ran­de finns kvar, skri­ver Arvi­ka Konst­hant­verk på sin hemsida.

Boken ges ut av Votum för­lag i Karlstad.

Från vänster: Kerstin Andersson, keramiker, Birgitta Nordström, projektledare för boken, Kaj Stuart-Beck, keramiker, Hans Bergström, författare, samt Mari Hermansson och Lars-Eric Hermansson från Votum förlag.
Från väns­ter: Kerstin Anders­son, kera­mi­ker, Bir­git­ta Nord­ström, pro­jekt­le­da­re för boken, Kaj Stu­art-Beck, kera­mi­ker, Hans Berg­ström, för­fat­ta­re, samt Mari Her­mans­son och Lars-Eric Her­mans­son från Votum för­lag. FOTO: SAKEUS BERG.