Teknik i Väst klimatanpassar för säkrare drift

Nyheter och klipp

För att upp­nå för­änd­ring kring den ökan­de kli­mat­för­änd­ring­en så krävs fram­för­håll­ning, anpass­ning­ar och nya ruti­ner. Det skri­ver Arvi­ka kom­mun på sin hem­si­da. Tek­nik i Väst AB har där­för tagit fram en kli­ma­tan­pass­nings­stra­teg för bola­gets verk­sam­hets­om­rå­den som ren­håll­ning, elnät, fiber, vat­ten och avlopp, gata, kraft och fjärr­vär­me. Syf­tet är att arbe­ta så håll­bart som möj­ligt med upp­drags­gi­vares anläggningar.

Stra­te­gin syf­tar till att de ska anpas­sa bola­gets verk­sam­he­ter och upp­drags­gi­vares anlägg­ning­ar till nuti­dens och fram­ti­dens kli­mat. Med kli­ma­tan­pass­ning menas att de tilläm­par åtgär­der som syf­tar till att skyd­da mil­jön, män­ni­skors liv och häl­sa, men ock­så egendom.

- Det är vik­tigt att vi som job­bar med sam­hälls­nyt­tig verk­sam­het tidigt iden­ti­fi­e­rar och så långt det går före­byg­ger drift­stör­ning­ar som kan upp­stå när kli­mat­re­la­te­ra­de hän­del­ser som sky­fall, lång­va­ri­ga regn och åskned­slag för­svå­rar drif­ten, säger Jose­fin Anders­son, utred­nings­in­gen­jör på Tek­nik i Väst i ett pressmeddelande.

I arbe­tet med kli­ma­tan­pass­nings­stra­te­gin har de tit­tat på vad som kan anpas­sas idag, som ger säk­ra­re drift imor­gon och hur anpass­ning­ar kan ske utan att bidra till ett för­säm­rat kli­mat. Till exem­pel strä­var bola­get efter att använ­da för­ny­el­se­bart bräns­le och håll­ba­ra mate­ri­al. Det är även bra ur kli­ma­tan­pass­nings­syn­punkt, skri­ver man. De kan då behål­la gröns­ka i anlägg­nings­pro­jekt och utfö­ra åtgär­der som är kli­ma­tan­pas­sa­de. Dess­utom kan de anpas­sa ytter­li­ga­re vid behov i framtiden.

Arbe­tet med kli­ma­tan­pass­nings­stra­te­gin är ett led i EU-pro­jek­tet CATCH, som hand­lar om att kli­ma­tan­pas­sa stä­der med meto­der som kan använ­das av and­ra stä­der för väg­led­ning i deras arbe­te. Tek­nik i Väst AB har sedan 2017 varit part­ner i EU-pro­jek­tet CATCH.

Ett exem­pel på kli­ma­tan­pass­ning är över­sväm­nings­skyd­det mel­lan Kykvi­ken och Glaf­s­fjor­den som idag skyd­dar Arvi­ka stad mot översvämningar.

På Tek­nik i Västs hem­si­da kan man läsa om exem­pel på akti­vi­te­ter och åtgär­der som pågår och som pla­ne­ras. Någ­ra av exemp­len kan ni läsa om här nedan:

  • Ero­sions­skydd på depo­ni­om­rå­den och ned­ströms jord- och betongdammar
  • Luft­led­ning­ar byggs bort i elnätet
  • Utre­da ytter­li­ga­re alter­na­tiv till fos­si­la bräns­len för fjärrvärme