IT för seniorer, skaparverkstad och sagostund – det händer på biblioteket vecka 12

Nyheter och klipp

Arvi­ka Bib­li­o­tek erbju­der under vec­ka 12 akti­vi­te­ter för alla åld­rar. Nor­dens dag arran­ge­ras här på bib­li­o­te­ket. Det kom­mer fin­nas IT för seni­o­rer med möj­lig­het till sup­port. Ska­par­stund för de unga och sagostund för de små kom­mer ock­så fin­nas.

Bib­li­o­te­ket kom­mer ha änd­ra­de öppet­ti­der den 25 mars på grund av per­so­nal­ut­bild­ning och öpp­nar då istäl­let kloc­kan 13:00.

Det hålls en före­läs­ning om håll­bar tra­fik i stan och på lan­det, med Fred­rik Holm i sam­ar­be­te med Natur­skydds­för­e­ning­en tis­da­gen den 22 mars kloc­kan 19.00. IT för seni­o­rer anord­nas den 24 mars, där Seni­or­net berät­tar om sina kur­ser och data­sup­port kl 13.00. Seni­o­rer­na kan ock­så få pro­va på VR kl 14.00–15.30.

Det blir stick- och läscafé tors­da­gen den 24 mars kl 17.30.

De små bar­nen 1 – 2 år kan lyss­na på sagor i bib­li­o­te­ket mån­da­gen den 21 mars kl 11.00.

Lös dina kors­ord till­sam­mans med and­ra i korsords­hör­nan tis­da­gen 22 mars kl 10.00.

Bib­li­o­te­ket ord­nar Ska­par­verk­stad Ung­dom för er som går på hög­sta­di­et och gym­na­si­et vid tre till­fäl­len kl 15.30–18.00: tis­da­gen den 22 mars, tors­da­gen 24 mars, samt fre­da­gen 25 mars.

För er på låg- och mel­lan­sta­di­et finns Ska­par­verk­stad ons­da­gen den 23 mars kl 15.30–18.00.

För dig med en bebis 5–12 måna­der gam­mal, finns möj­lig­het att ha baby­bokprat ons­da­gen 23 mars kl 11.00–11.30.

Sedan kom­mer bib­li­o­te­ket ord­na en mysig sagostund för barn mel­lan 3 och 6 år, fre­da­gen den 25 mars kl 14.00.