Arvikamusiker gör konsert för Ukraina – stort engagemang

Nyheter och klipp

Music for Pea­ce anord­nar en kon­sert fre­da­gen den 25 mars i Tre­fal­dig­hets­kyr­kan i Arvika

Musi­ker från Arvi­ka kom­mer att sam­las för att sjunga och spe­la för fre­den. Körle­da­ren och kan­torn Anna Tun­ström har ska­pat ett eve­ne­mang på Face­book där man kan anmä­la att man kommer.

Det kom­mer att vara många musi­ker i oli­ka åld­rar. Bland annat Eme­lie Heb­be, Sand­ra Wet­ter­gren, Vik­tor Eng­vall, Fre­dri­co Calo, Alex Karls­son, Con Ani­ma och Bir­git­ta Nol­gård.  Eve­ne­mang­et är gra­tis men för­hopp­ning­ar­na finns att publi­ken vill läg­ga en slant till insam­ling­en till Ukraina.

- Så häf­tigt att över 30 per­so­ner sam­las för att sjunga och spe­la, vil­ket enga­ge­mang, skri­ver Anna Tun­ström till Arvikamagasinet.

Kon­ser­ten sker i Tre­fal­dig­hets­kyr­kan i Arvi­ka kloc­kan 19.00 på fredagen.