Kommunen begär beslut från Migrationsverket: "Flyktingarna har historiska sociala band till Arvika"

Nyheter och klipp

Under tors­da­gen 243 gick Arvi­ka Kom­mun ut med att man nu gör en offi­ci­ell hem­stäl­lan till Migra­tions­ver­ket genom länsstyrelsen.

En hem­stäl­lan inne­bär ett hän­skju­tan­de av ett beslut för avgö­ran­de eller omdö­me i hög­re instans. Kom­mu­nens hem­stäl­lan hand­lar om att de ukrains­ka flyk­ting­ar som kom­mit till kom­mu­nen via pri­va­ta ini­ti­a­tiv ska erbju­das anvis­ning till de bostä­der som Migra­tions­ver­ket anvisar. 

Siff­ran på anta­let flyk­ting­ar som kom­mit till Arvi­ka har sti­git de senas­te vec­kor­na och det rör sig nu om ett hund­ra­tal ukrai­na­re som sökt skydd i kom­mu­nen. Kom­mu­nen kun­de för­se ett fem­ti­o­tal av de förs­ta ankom­man­de med till­fäl­ligt tak över huvu­det. Övri­ga har fått hjälp via pri­va­ta ini­ti­a­tiv, grup­per och orga­ni­sa­tio­ner. Det kom­mu­nen vill är att Migra­tions­ver­ket tar beslut i frå­gan kring des­sa flyk­ting­ar som sökt skydd i kom­mu­nen "på egen hand". Man vill att des­sa  inklu­de­ras i det som räk­nas som kom­mu­nens ini­ti­a­la mot­ta­gan­de, och där­med anvi­sas till bostä­der. Bostä­der­na i frå­ga är inom kom­mu­nens fastighetsbestånd. 

I sam­band med hem­stäl­lan beto­nar kom­mu­nen att de flyk­ting­ar som kom­mit "redan har bör­jat eta­ble­ra sig och ock­så har histo­ris­ka soci­a­la band till Arvi­ka". Kom­mu­nen för­vän­tar sig svar senast den 28 mars. Arvi­ka kom­mun ska tidi­ga­re ha sökt Migra­tions­ver­ket i frå­gan men utan att få svar.

Alla Sve­ri­ges kom­mu­ner har, på upp­drag av Migra­tions­ver­ket, ett ansvar att ge ett ord­nat flyk­ting­mot­ta­gan­de för de flyk­ting­ar bli­vit anvi­sa­de till kom­mu­nen. Hur många flyk­ting­ar som anvi­sas till respek­ti­ve kom­mun beräk­nas uti­från bland annat kom­mu­nens stor­lek. Det är Migra­tions­ver­ket som gör anvis­ning­ar­na. Kom­mu­ner­na i Sve­ri­ge har nyli­gen gjort inven­te­ring­ar av vil­ka boen­de­möj­lig­he­ter och and­ra resur­ser för flyk­ting­mot­ta­gan­de som de har. Resul­ta­tet från des­sa har läm­nats vida­re till Migra­tions­ver­ket i vec­kan. Där­med kan flyk­ting­ar från Migra­tions­ver­kets egna anlägg­nings­bo­en­den anvi­sas ut till kom­mu­ner­na med hän­syn till respek­ti­ve kom­muns kapacitet.