Kommunen förbereder för skola och förskola till ukrainska flyktingar

Nyheter och klipp

Arvi­ka kom­mun med­de­la­de på fre­da­gen att verk­sam­he­ten Läran­de och stöd för­be­re­der för att kun­na erbju­da för­sko­la och sko­la till ukrains­ka flyktingar.

Den 4 april kom­mer Öpp­na för­sko­lan i Arvi­ka star­ta verk­sam­het för ukrains­ka barn och för­äld­rar på mån­da­gar, tors­da­gar och fre­da­gar kloc­kan 13–16. Ukrainsk­ta­lan­de per­so­nal kom­mer att fin­nas på plats.

- För­sko­lans syf­te är att ska­pa en mötes­plats för både vux­na och yng­re barn och i det vara del­ak­ti­ga i att ska­pa tryg­ga och goda lärmil­jö­er för bar­nen, skri­ver kom­mu­nen på sin hemsida.

Grundskola och gymnasium

Näs­ta vec­ka star­tar kart­lägg­nings­sam­tal när det gäl­ler grund­sko­la och gym­na­si­um med nya ele­ver från Ukrai­na, och den 11 april kom­mer under­vis­ning i för­be­re­del­se­klass påbör­jas i en lokal i anslut­ning till Kyr­ke­by­sko­lans idrotts­hall, med­de­lar kommunen

I en lokal på Sol­ber­ga­gym­na­si­et star­tar vec­ka 17 ytter­li­ga­re en för­be­re­del­se­klass, då man ock­så gör en ålders­för­del­ning av för­be­re­del­se­klas­ser­na om det skul­le behö­vas. I för­be­re­del­se­klas­ser­na bör­jar man med grun­der­na i svens­ka språket.

- Efter att en flyk­ting anmält sig till Migra­tions­ver­ket och fått uppe­hålls­till­stånd med till­fäl­ligt skydd, så kan pro­ces­sen kring att bör­ja sko­lan star­tas, skri­ver kommunen.

Den som kän­ner någon som är aktu­ell för skol­gång kan kon­tak­ta Arbets­mark­nads- och integ­ra­tions­en­he­ten som i sin tur kal­lar elev och vård­nads­ha­va­re till ett förs­ta möte till­sam­mans med skolpersonal.

- Som flyk­ting med uppe­hålls­till­stånd med till­fäl­ligt skydd, har man möj­lig­he­ten och rät­ten att bör­ja i den svens­ka sko­lan, men ing­et skol­plikt. Det kan fin­nas de ele­ver som vill fort­sät­ta sin ukrains­ka skol­gång på distans, avslu­tar kommunen.