120 000 kronor i bidrag till föreningar i Arvika

Nyheter och klipp

Kom­mun­led­nings­ut­skot­tet beslu­ta­de vid sitt sam­man­trä­de i mars att bevil­ja någ­ra av kom­mu­nens för­e­ning­ar oli­ka typer av bidrag och stöd.

Arvi­ka Sim­säll­skap fick 60 000 kro­nor för sina kost­na­der, för att kun­na hål­la sin ung­doms­trä­ning med sim­ning på annan ort. Det­ta i sam­band med reno­ve­ring­en av Arvi­ka simhall.

Arvi­ka Arche­ry BK fick 60 000 kro­nor för att få möj­lig­het att arran­ge­ra SM i 3D-skyt­te år 2023 och 2024.

Totalt blir det 120 000 kro­nor till de två föreningarna.