Föreläsning, barnteater och smyckestillverkning – det händer på biblioteket vecka 13

Nyheter och klipp

Arvi­ka Bib­li­o­tek erbju­der under vec­ka 13 akti­vi­te­ter som pas­sar många intres­sen. Före­läs­ning om kris­be­red­skap, filo­so­fiskt café och ett för­fatt­ar­be­sök arran­ge­ras på bib­li­o­te­ket. Det kom­mer fin­nas möj­lig­het till smyc­kes­till­verk­ning för alla från 10 år. Ska­par­stund för barn och Ska­par­verk­stad för de unga kom­mer ock­så finnas.

Bib­li­o­te­ket ord­nar en famil­je­dag i Ska­par­verk­stan lör­da­gen den 26 mars kloc­kan 11.00.

En före­läs­ning om kris­be­red­skap hålls av Kristi­na Kilén från Civil­för­svars­för­bun­det mån­da­gen den 28 mars kloc­kan 18.30.

Ons­da­gen den 30 mars har ni möj­lig­het att vara med på Filo­so­fiskt café kloc­kan 18.30. Temat är Antropo­cen, män­ni­skans tidsålder.

Per J Anders­son, grun­da­re av rese­tid­ning­en Vaga­bond kom­mer på för­fatt­ar­be­sök tors­da­gen den 31 mars kloc­kan 19.00. Han kom­mer berät­ta om fan­tas­tis­ka resor på räls, i sam­ar­be­te med Naturskyddsföreningen.

De små bar­nen från 3 år kan vara med och se på barn­te­a­tern Nya skor, fre­da­gen den 1 april kloc­kan 10.30. För att vara med på det­ta kan man boka bil­jet­ter från och med 25 mars kloc­kan 13.00, på tele­fon 0570–818 41.

För er från 10 år som skul­le vil­ja göra smyc­ken finns möj­lig­het att del­ta i smyc­kes­till­verk­ning med Sin­dix Works­hop Lör­da­gen den 2 april kloc­kan 11.30–13.30. För­an­mä­lan sker till biblioteket@arvika.se eller tele­fon 0570–818 39.

Bib­li­o­te­ket ord­nar sagostund barn mel­lan 1–2 år mån­da­gen den 28 mars kloc­kan 11.00 och för barn mel­lan 3–6 år fre­da­gen den 1 april kloc­kan 14.00.

Lös era kors­ord till­sam­mans i Korsords­hör­na tis­da­gen 29 mars kloc­kan 10.00.

Det kom­mer ord­nas Ska­par­verk­stad för dig på låg- och mel­lan­sta­di­et ons­da­gen den 30 mars kloc­kan 15.30–18.00

Bib­li­o­te­ket ord­nar Ska­par­verk­stad Ung­dom för er som går på hög­sta­di­et och gym­na­si­et vid tre till­fäl­len: tis­da­gen den 29 mars kloc­kan 15.30–18.00, tors­da­gen den 31 mars kloc­kan 15.30, samt fre­da­gen den 1 april kloc­kan 15.30–18.00.

För er med en bebis 5–12 måna­der gam­mal finns det möj­lig­het att vara med på baby­bokprat ons­da­gen den 30 mars kloc­kan 11.00–11.30.