Se Arvika kommunfullmäktiges sammanträde här

Nyheter och klipp

På mån­dag den 28 mars sam­man­trä­der kom­mun­full­mäk­ti­ge i Hör­sa­len på Arvi­ka Näringslivscentrum.

Mötet star­tar kloc­kan 18.00 och kom­mer att vara öppet för all­män­he­ten, som upp­munt­ras att mej­la in even­tu­el­la frå­gor på för­hand till kom­mu­nens e‑post. Sam­man­koms­ten kom­mer att sän­das live på Youtu­be via kom­mu­nens kon­to. Det kom­mer ock­så vara möj­ligt att se sänd­ning­en i efterhand. 

Se live­sänd­ning på Arvi­ka kom­muns Youtu­be-kanal.

Se kom­mun­full­mäk­ti­ge nedan: