Flyktingar som kommit till Arvika kan tvingas flytta – efter Migrationsverkets besked

Nyheter och klipp

Arvi­ka­ma­ga­si­net rap­por­te­ra­de i för­ra vec­kan om Arvi­ka kom­muns hem­stäl­lan till Migra­tions­ver­ket, i vil­ken man öns­ka­de veta om de flyk­ting­ar som redan kom­mit till kom­mu­nen kun­de "räk­nas in" i kom­mu­nens anvi­sa­de kvot, här kan du läsa om det.

Under mån­da­gen fick kom­mu­nen svar från Migra­tions­ver­ket, som med­de­la­de att det­ta inte är möjligt. 

I Migra­tions­ver­kets besked stod bland annat att de flyk­ting­ar som inte kan bo kvar i boen­de­na anord­na­de av orga­ni­sa­tio­ner och pri­vat­per­so­ner behö­ver upp­sö­ka Migra­tions­ver­ket för att få hjälp med boen­de. Det­ta för­ut­sät­ter dock att per­so­ner­na hun­nit få uppehållstillstånd.

För de som inte fått uppe­hålls­till­stånd kan Migra­tions­ver­ket erbju­da mat och logi i sina boen­den, dock blir det då san­no­likt i en annan kom­mun och ett annat län. 

Enligt kom­mu­nen fort­sät­ter arbe­tet med att lösa boen­de­si­tu­a­tio­nen för de ukrains­ka flyktingarna.