Skräpplockardagarna arrangeras i Arvika – skolor, förskolor, politiker, föreningar och företag kan anmäla sig

Nyheter och klipp

Vec­ka 14, som sträc­ker sig över 4–10 april, har utsetts till Arvi­ka Kom­muns skräpplockarvecka.

Ini­ti­a­ti­vet med gemen­sam skräpp­lock­ning kom­mer från den ide­el­la stif­tel­sen Håll Sve­ri­ge Rent, som årli­gen anord­nar skräpp­lock­ning runt om i Sverige.

Under vec­kan ploc­kar barn och unga skräp till­sam­mans för att bidra till ett rena­re sam­häl­le. Nytt för i år är att Arvi­ka anord­nar en gemen­sam skräpp­lock­ning för tjäns­te­per­so­ner och poli­ti­ker i kom­mu­nen, vil­ket kom­mer äga rum på tis­da­gen, 54.

Rek­to­rer eller lära­re och peda­go­ger för för­sko­lor, grund­sko­lor, gym­na­sie­sko­lor och ung­doms­för­e­ning­ar kan anmä­la sig till Skräpp­loc­kar­da­gar­na. För­e­ning­ar, före­tag eller pri­vat­per­so­ner kan ock­så anmä­la sig till even­tet och genom­fö­ra sin egen skräpplockning. 

Anmä­lan görs på hem­si­dan, hsr.se/skrapplockardagarna.