Arvika först ut med nya målbilden: "Vården behöver komma närmare individen"

Nyheter och klipp

På kom­mun­full­mäk­ti­ge den 28 mars blev Arvi­ka länets förs­ta kom­mun att god­kän­na den nya mål­bil­den för Nära vård i Värm­land. Ytter­li­ga­re 15 kom­mu­ner och Regi­on Värm­land står näst på tur att säga ja till målbilden.

"Fram­ti­dens Värm­land – Till­sam­mans utveck­lar vi en god och nära vård, häl­sa och omsorg". Det­ta är den gemen­sam­ma mål­bil­den. Den har tagits fram i sam­ver­kan mel­lan Regi­on Värm­land och kom­mu­ner­na i Värmland.

- Det hand­lar om ett lång­sik­tigt omställ­nings­ar­be­te som är nöd­vän­digt för att kla­ra av utma­ning­en med en för­änd­rad befolk­nings­sam­man­sätt­ning. Vår­den behö­ver kom­ma när­ma­re indi­vi­den, skri­ver Arvi­ka kom­mun på sin hemsida.

Arvi­ka kom­mun har beslu­tat att fast­stäl­la den gemen­sam­ma mål­bil­den och att arbe­ta fram­åt med det nya tän­ket i sikte.

– Nära vård är ett nytt sätt för oss att arbe­ta med häl­sa, vård och omsorg. Det är ett mång­å­rigt omställ­nings­ar­be­te från att vi idag har ett sam­häl­le där det är fokus på sjuk­do­mar och behand­ling­ar. Vi behö­ver tän­ka mer före­byg­gan­de och häl­so­främ­jan­de. Vara ste­get före. Ha fokus på den enskil­de och stäl­la frå­gan "vad är vik­tigt för dig?". Kom­mu­ner­na och regi­o­nen har idag fokus på och arbe­tar uti­från sin orga­ni­sa­tion. Den enskil­de hän­vi­sas vida­re till annan instans utan att vi sam­ord­nar oss uti­från den enskil­de per­so­nen behov. Det vill vi änd­ra på, säger Eva Nils­son, verk­sam­hets­chef för Vård och omsorg i Arvi­ka kom­mun i ett pressmeddelande.

Arvi­ka kom­mun arbe­tar redan nu med Nära vård, skri­ver kom­mu­nen på sin hem­si­da. Bland annat genom digi­ta­la läke­me­dels­au­to­ma­ter i hem­sjuk­vår­den – robo­tar som väg­le­der hem­sjuk­vårdspa­ti­en­ter att ta rätt medi­cin, i rätt dos vid rätt tidpunkt.

– Arvi­ka­bor kom­mer på sikt att mär­ka att vi till­sam­mans med and­ra vård­gi­va­re för­sö­ker se vad som är bäst för var och en som enskild med­bor­ga­re när det gäl­ler behov av häl­sa, vård och omsorg. Det är dock en stor omställ­ning som kom­mer att ta tid att genom­fö­ra, men det är vik­tigt att vi bör­jar att ta steg fram­åt. Arvi­ka ska del­ta för att vi behö­ver sam­ver­ka med and­ra. Till­sam­mans kan vi göra det bätt­re om vi gemen­samt för­sö­ker bidra på bäs­ta sätt. I fram­ti­den kom­mer det att vara en stör­re andel äld­re i jäm­fö­rel­se med per­so­ner i arbets­för ålder och vi mås­te hit­ta nya sätt att arbe­ta för att räc­ka till, säger Eva Nilsson.

Mer infor­ma­tion om Nära vård hit­tar du på Regi­on Värm­lands hemsida.