Insändare: "Nej till köp av ö – skattepengarna kan användas på bättre sätt"

Nyheter och klipp

Det här är en insän­da­re. Åsik­ter och upp­fatt­ning­ar är skri­ben­ten eller skri­ben­ter­nas egna. Du kan läsa fler insän­da­re på insän­dar­si­dan. Du kan ock­så skic­ka in en egen insän­da­re eller skri­va en replik på den­na på sidan skriv insän­da­re.


Att köpa en ö i Glaf­s­fjor­den kan ver­ka spän­nan­de men det hör inte till kom­mu­nal kärn­verk­sam­het. Ett inköp på 7,4 mil­jo­ner och sedan ett ansvar med drifts­kost­na­der i en redan ansträngd ekonomi.

Nej, skat­te­peng­ar­na kan använ­das på bätt­re sätt. Alle­mans­rät­ten gör att besö­ka­re av ön redan nu kan vis­tas där. De oli­ka vär­den i form av natur och kul­tur som finns på ön är en sak för Läns­sty­rel­sen om de är intresserade.

Under gans­ka lång tid har det gjorts utred­ning­ar och förts för­hand­ling­ar utan att det har varit någon bre­da­re poli­tisk för­ank­ring. Det är möj­ligt att pro­ces­sen gått till som vid and­ra lik­nan­de mark­för­värv men det­ta är ett myc­ket spe­ci­ellt ärende.

Vi hade kun­nat säga nej i ett myc­ket tidi­ga­re ske­de och då använt resur­ser­na i form av både tid och peng­ar till t ex detalj­pla­ner för närings­li­vet och bostä­der, det är vad Arvi­ka behöver.

Krist­de­mo­kra­ter­na
Libe­ra­ler­na
Cen­ter­par­ti­et
Mode­ra­ter­na.