Flyktingar flyttas från Edane till stan – kommunens besked: "Tillfälligt tak över huvudet"

Nyheter och klipp

De tret­ti­o­tal ukrains­ka flyk­ting­ar som bott på Sand­vi­ken­går­den i Eda­ne under någ­ra vec­kor mås­te nu flyt­ta ut. Det med­de­lar kom­mu­nen i ett press­med­de­lan­de på fredagen.

Anled­ning­en sägs vara att kurs­går­den vän­tar and­ra gäster.

- Flyk­ting­ar­na har kom­mit till kom­mu­nen genom pri­va­ta ini­ti­a­tiv och det har varit svårt för des­sa att hit­ta and­ra boen­de­al­ter­na­tiv, skri­ver kom­mu­nen i ett pressmeddelande.

Flytten inledd

Nu kom­mer Arvi­ka kom­mun ge flyk­ting­ar­na till­fäl­ligt tak över huvu­det i lägen­he­ter i Drag­spe­let. Des­sa lägen­he­ter har ursprung­li­gen avsatts för de flyk­ting­ar som Migra­tions­ver­ket anvi­sat till kommunen.

Flyt­ten från Sand­vi­ken­går­den i Eda­ne har nu inletts. Den pla­ne­ras vara avslu­tad på ons­da­gen den 6 april.

- Arvi­ka kom­muns Ukrai­nas­tab arbe­tar vida­re med flyk­ting­frå­gan, skri­ver kommunen.

Hemställan

Arvi­ka kom­mun har tidi­ga­re gjort en hem­stäl­lan till Migra­tions­ver­ket, om att de ukrains­ka flyk­ting­ar som kom­mit till kom­mu­nen via pri­va­ta ini­ti­a­tiv ska erbju­das anvis­ning till de bostä­der som Migra­tions­ver­ket anvisar.

Migra­tions­ver­ket sa nej til kom­mu­nens öns­kan, och med­de­la­de att det inte är möjligt. 

I Migra­tions­ver­kets besked stod bland annat att de flyk­ting­ar som inte kan bo kvar i boen­de­na anord­na­de av orga­ni­sa­tio­ner och pri­vat­per­so­ner behö­ver upp­sö­ka Migra­tions­ver­ket för att få hjälp med boen­de. Det­ta för­ut­sät­ter dock att per­so­ner­na hun­nit få uppehållstillstånd.