Nya parkeringsplatser ska förbättra trafikflödet runt Kyrkebyskolan

Nyheter och klipp

Det har gjorts för­änd­ring­ar runt Kyr­ke­by­sko­lan och Agne­te­bergs­sko­lan för att för­bätt­ra tra­fik­flö­det. Bland annat har det till­kom­mit 11 styc­ken par­ke­rings­plat­ser för hämt­ning och läm­ning vid för­sko­lan Rosen­gård och 9 styc­ken när­ma­re Kyrkebyskolan.

Vård­nads­ha­va­re upp­ma­nas att använ­da des­sa plat­ser när man släp­per av eller häm­tar sina barn som går på fri­tids och års­kurs 1–3 på Kyrkebyskolan.

För per­so­na­len och besö­ka­re av sport­hal­len så ska den sto­ra par­ke­rings­plat­sen bakom sport­hal­len använ­das. Där finns det 65 par­ke­rings­plat­ser. Den­na par­ke­rings­plats kom­mer ock­så att vara till för per­so­nal som sena­re kom­mer arbe­ta på Agne­te­bergs­sko­lan när den blir en för­sko­la. Ytan mel­lan sport­hal­len och Kyr­ke­by­sko­lans huvu­den­tré är enbart skol­gård och där får ing­en par­ke­ring alls förekomma.

Nya parkeringar vid Kyrkebyskolan. FOTO: ARVIKAMAGASINET.
Nya par­ke­ring­ar vid Kyr­ke­by­sko­lan. FOTO: ARVIKAMAGASINET.

För att säker­stäl­la för barn och ele­vers säker­het på skol­går­den har även anpass­ning­ar gjorts av gång och cykel­vä­gar genom själ­va skolområdet.

- En del vård­nads­ha­va­re använ­der sig idag av Vinkelvägen/Edgrensgatan för att häm­ta och läm­na sina barn. Det råder par­ke­rings­för­bud på Vin­kel­vä­gen och för att ele­ver­na ska ta sig säkert till och från sko­lan upp­ma­nas för­äld­rar att använ­da sig av de anvi­sa­de hämta/lämna plat­ser­na som finns längs Säv­sjö­vä­gen. För att situ­a­tion kring tra­fik­sä­ker­he­ten på des­sa gator ska bli bätt­re kom­mer det att bli ökad till­syn av par­ke­rings­vak­ter, skri­ver kom­mu­nen på sin hemsida.

På Arvi­ka Kom­muns hem­si­da finns en över­sikts­bild över hur tra­fik­flö­det ser ut.

Läs mer: