Kommunen erbjuder fast anställning direkt efter utbildning: "Stort behov av utbildade undersköterskor"

Nyheter och klipp

Det råder brist på under­skö­ters­kor i Arvi­ka och fler behö­ver kom­ma ut i arbe­te för att täc­ka beho­vet dyg­net runt. Cir­ka 80% är vård­bi­trä­den och har där­med inte kom­pe­tens att utfö­ra det arbe­te som en under­skö­ters­ka kan, så de luc­kor­na behö­ver fyllas.

Nu går Vård och omsorg i Arvi­ka kom­mun ut med ett erbju­dan­de om fast jobb för samt­li­ga fär­di­ga under­skö­ters­kor direkt efter utbild­ning och utförd inter­vju. De får möj­lig­het till ett fast jobb inom hem­tjänst, sär­skilt boen­de eller LSS.

– Vi är i stort behov av utbil­da­de under­skö­ters­kor och vi tror och hop­pas att en trygg och fast anställ­ning direkt efter stu­den­ten är attrak­tivt för de som har valt att utbil­da sig inom vård och omsorg, säger Eva Nils­son, Verk­sam­hets­chef Vård och omsorg i ett pressmeddelande.

Det är många som söker, just nu är det 27 sökan­de och 19 av dem är behö­ri­ga. De som går utbild­ning­en och kla­rar inter­vjun får posi­ti­va refe­ren­ser med sig.

- Vi på Vård och omsorg ser en posi­tiv utveck­ling, och hop­pas nu att det­ta erbju­dan­de kom­mer få ännu fler att söka sig till utbild­ning­en säger Eva Nilsson.

Erbju­dan­det har gått ut till samt­li­ga vård- och omsorg­se­le­ver som tar stu­den­ten från Tase­ruds­gym­na­si­et och Arvi­ka Näringslivscenter.