Återbruksgalleria på Ritz: "Vill sprida kunskapen"

Nyheter och klipp

Lör­da­gen den 9 april arran­ge­rar Nät­verk för ett håll­bart Arvi­ka en åter­bruks­gal­le­ria på Ritz i Arvika.

Dag Mid­böe är med­lem i Nät­verk för ett håll­bart Arvi­ka, som är en underav­del­ning av Naturskyddsföreningen.

- Vi är en arbets­grupp som har pla­ne­rat den här åter­bruks­gal­le­ri­an sedan i janu­a­ri, säger han.

Man har kon­tak­tat många verk­sam­he­ter i Arvi­ka som arbe­tar med repa­ra­tio­ner av oli­ka saker, second hand-för­sälj­ning och oli­ka hållbarhetsfrågor.

"Vill sprida kunskapen"

Dag Mid­böe hop­pas att besö­ka­re av gal­le­ri­an ska göra per­son­li­ga fynd, köpa saker begag­nat istäl­let för nytt och bli inspi­re­ra­de av att se hur oli­ka saker kan repa­re­ras och renoveras.

- Jag hop­pas att folk ska bör­ja leva lite mer i den andan, och tän­ka var­je gång man över­vä­ger att slänga något, säger han.

- Vi vill spri­da kun­ska­pen om att man kan laga saker, som till exem­pel en punk­te­rad cykel­slang, vil­ket blir en bra bespa­ring av både peng­ar och resurser.

Dag Midböe. FOTO: SAKEUS BERG.
Dag Mid­böe. FOTO: SAKEUS BERG.

Åter­bruks­gal­le­ri­an pågår lör­da­gen den 9 april mel­lan kloc­kan 10.00 och kloc­kan 15.00. Det kom­mer fin­nas fika och man kom­mer bland annat kun­na kom­ma för­bi för att byta klä­der, lära sig om oli­ka lag­nings­tek­ni­ker och få hjälp med att laga sin cykel.