11-årig pojke påkörd på skolparkering – förd till sjukhus med ambulans

Nyheter och klipp

En 11-årig poj­ke har förts till sjuk­hus efter att ha bli­vit påkörd av en bil på en skol­par­ke­ring vid Kyr­ke­by­sko­lan i Arvi­ka. Rädd­nings­tjänst, polis och ambu­lans lar­ma­des till platsen.

- Bar­net är vaken och tal­bar och kla­gar på smär­ta i ryg­gen, skri­ver Poli­sen på sin hemsida.

Poj­ken har nu förts till sjuk­hus med ambu­lans. Poli­sen är på plats för att utre­da vad som hänt.

Lar­met inkom till SOS alarm kloc­kan 14:19 på måndagseftermiddagen. 

Vid 15.17 gick Poli­sen ut med mer infor­ma­tion om händelsen. 

- Bilis­ten, en kvin­na i 25-års­ål­dern, har inte upp­märk­sam­mat att poj­ken har kom­mit fram bakom en par­ke­rad last­bil på aktu­ell par­ke­ring, skri­ver Polisen.

Det ska enligt Poli­sen inte hand­la om någ­ra höga has­tig­he­ter i sam­band med olyckan.

Kvin­nan är i nulä­get miss­tänkt för vårds­lös­het i tra­fik och vål­lan­de till krops­ska­da men utred­ning­en får visa om det hand­lar om ett brott, enligt Christi­na Hal­lin, pressta­les­per­son Poli­sen Bergslagen.