Gungställningar i Arvika stadspark byts ut

Nyheter och klipp

De två gung­ställ­ning­ar­na som står på lek­plat­sen i Arvi­ka stads­park ska bytas ut. Det med­de­lar Arvi­ka kom­mun på tis­da­gen.

Arbe­tet påbör­jas ons­da­gen den 6 april och kom­mer att pågå under ett par dagar, enligt kom­mu­nen. Even­tu­ellt kom­mer arbe­tet fort­sät­ta in även i näs­ta vecka.