50 000 i bidrag för att arrangera lokalfestivalen UKM: "Värde för Arvikas kulturliv"

Nyheter och klipp

Den ide­el­la för­e­ning­en Ställwer­ket i Arvi­ka ska bevil­jas 50 000 kro­nor i kom­mu­nalt bidrag, enligt ett beslut från Kommunledningsutskottet.

Bidra­get ska hjäl­pa för­e­ning­en genom­fö­ra Arvi­kas loka­la UKM-fes­ti­val. Ung Kul­tur Möts, för­kor­tat UKM arran­ge­rar fes­ti­va­ler för unga mel­lan 13 och 25 år runt om i lan­det, och sedan 2018 har Arvi­ka haft flest unga del­ta­gan­de i hela Sverige.

"Bedöms ha ett värde för Arvikas kulturliv"

UKM ger unga möj­lig­het att utveck­las i sitt kul­tur­in­tres­se på oli­ka sätt

- Fes­ti­va­len bedöms ha ett vär­de för Arvi­kas kul­tur­liv, där barn och unga erbjuds menings­full fri­tids­ak­ti­vi­tet och gemen­skap, del­ak­tig­het och utrym­me till ska­pan­de uttryck, skri­ver Arvi­ka kom­mun på sin hemsida.

Fes­ti­va­len kom­mer att genom­fö­ras på Ritz i Arvi­ka den 21–22 april, med fri entré. 

- Fes­ti­va­len är ock­så en publik akti­vi­tet för de som vill upp­le­va ung kra­ti­vi­tet, skri­ver kommunen.

Läs ock­så: Digi­tal fes­ti­val för unga i Arvi­ka och Eda