Larm om olycka på väg 175 – lastbil ska ha vält på bro

Nyheter och klipp

Rädd­nings­tjäns­ten har lar­mats till en olyc­ka på läns­väg 175

Det ska hand­la om en sing­e­lo­lyc­ka med en last­bil. Enligt ini­ti­a­la upp­gif­ter ska last­bi­len ha vält.

Enligt Tra­fik­ver­ket har olyc­kan inträf­fat på Skas­ås­bron. Olyc­kan ska inne­bä­ra liten påver­kan på tra­fi­ken enligt Trafikverket.

Under kväl­len har fle­ra tra­fi­ko­lyc­kor inträf­fat i länet efter att ett snö­vä­der dra­git in, rap­por­te­rar Sve­ri­ges Radio.

- Är det så att man abso­lut inte nöd­vän­digt­vis mås­te ge sig ut i tra­fi­ken så tyc­ker jag att man stan­nar hem­ma, för sin egen säker­hets skull, säger Mats Sjö­lan­der, vakt­ha­van­de befäl på Rädd­nings­re­gi­on Bergs­la­gen till P4 Värmland.