Stigande livsmedelspriser påverkar Arvikarestauranger: "Tvingats höja våra priser"

Nyheter och klipp

Livs­me­dels­pri­ser­na steg i janu­a­ri med i snitt 1,8% jäm­fört med janu­a­ri 2021 enligt Sta­tis­tis­ka central­by­rån. Mest steg pri­ser­na på pas­ta, bak­verk, pota­tis och gryn. I och med det pågåen­de kri­get i Ukrai­na kom­mer ytter­li­ga­re öka­de pri­ser på bland annat mat, olja och ben­sin vara att vänta.

Redan nu märks pri­sök­ning­en på restau­rang­er­na som mås­te höja sina pri­ser på meny­er­na. Restau­rang­nä­ring­en har redan tidi­ga­re haft det tufft på grund av covid­pan­de­min, med mins­kat kun­d­un­der­lag som följd.

Effek­ten av den senas­te tidens pri­sök­ning­ar ingår inte i den rap­port som Jord­bruks­ver­ket tagit fram. På till exem­pel restau­rang Downstairs i Arvi­ka har man märkt av att inkö­pen har bli­vit betyd­ligt dyra­re nu, bland annat på kött enligt plat­s­an­sva­rig The­re­se Wall­berg. Där­för val­de man på restau­rang Downstairs att höja sina pri­ser från fre­da­gen den 1 april.

Höjda priser på menyn

På restau­rang The Oven har pri­sök­ning­ar­na påver­kat deras verk­sam­het myc­ket. Äga­ren Hait­ham Salim berät­tar om deras svå­ra situation.

- Det har påver­kat oss myc­ket, maten har näs­tan ökat 25–30% vil­ket påver­kar alla. Det bör­jar bli brist på råva­ror och kött, säger han.

Han berät­tar att man under lun­chen för­sö­ker hål­la sam­ma pris så länge som möj­ligt, men om det fort­sät­ter att öka kom­mer man vara tvug­na att slu­ta med lunch­ser­ve­ring helt.

- Vi har redan tving­ats höja våra pri­ser på kvälls­me­nyn med unge­fär 20% och även piz­zan. Då vi använ­der oss av ita­li­ens­ka råva­ror till våra piz­zor blir det svårt att hål­la ett och sam­ma pris då kri­get och även pan­de­min har fått des­sa att fly­ga upp i pris.