Erik Dahlström får 250 000 i skadestånd från kommunen – placerades felaktigt i särskola

Nyheter och klipp

Erik Dahl­ström, som fel­ak­tigt pla­ce­ra­des i särsko­la när han var åtta år, får nu 250 000 kro­nor i ska­de­stånd från Arvi­ka kom­mun. Erik var pla­ce­rad i särsko­la i sex år, och ska­de­ståndskra­vet som kom­mu­nen nu gått med på grun­dar sig på att kom­mu­nen över­trätt hans grund­lags­skyd­da­de rätt till utbildning.

– Det känns väl­digt bra att änt­li­gen få upp­rät­tel­se. Jag är tack­sam att Arvi­ka kom­mun tagit sitt ansvar och varit så lyhör­da under hela pro­ces­sen. Jag hop­pas att fler kom­mu­ner tar till sig av det­ta så att and­ra som drab­bats ock­så kan få upp­rät­tel­se, säger Erik Dahl­ström i ett pressmeddelande.

Tog själv initiativ

Erik tog när han var 15 år själv ini­ti­a­tiv till en utred­ning som visa­de att han inte till­hör­de särsko­lans mål­grupp utan bor­de ha gått i van­lig grund­sko­la. Kom­mu­nen beslu­ta­de då att Erik skul­le bör­ja i års­kurs nio. Då hade Erik gått i särsko­la i sex år, vil­ket gjor­de att han hade sto­ra kun­skaps­luc­kor och gick ut grund­sko­lan med ofull­stän­di­ga betyg.

Den 2 mars i år läm­na­de Erik över ska­de­ståndskra­vet på 250 000 kro­nor till kom­mu­nen med hjälp av Cent­rum för rätt­vi­sa. På mån­da­gen den 11 april beslu­ta­de kom­mu­nen att beta­la hela det begär­da skadeståndet.

- Arvi­ka kom­mun har vid­gått att det före­kom­mit bris­ter i hand­lägg­ning­en av Erik Dahl­ströms särsko­le­pla­ce­ring och beslu­tat att fullt ut till­mö­tes­gå Erik Dahl­ströms ska­de­ståndskrav. Kom­mu­nen har ock­så bett om ursäkt för det inträf­fa­de, skri­ver Cent­rum för rätt­vi­sa i ett pressmeddelande.

– Det är posi­tivt att Arvi­ka kom­mun tar sitt ansvar och ger Erik Dahl­ström den upp­rät­tel­se han för­tjä­nar. Vi vet att det finns många barn som drab­bats på lik­nan­de sätt som Erik Dahl­ström och vi hop­pas att and­ra kom­mu­ner tar efter Arvi­ka kom­muns age­ran­de, säger Eri­ca Wide, jurist på Cent­rum för rätt­vi­sa och ombud till­sam­mans med Elsa Hag­gård och Lud­vig Öhrling.