Samverkan för att öka tryggheten i Arvika: "Öka vuxennärvaron i stan"

Nyheter och klipp

Arvi­ka kom­mun har till­sam­mans med Lokal­po­lis­om­rå­de Arvi­ka sam­ver­kat kring åtgär­der för att öka trygg­he­ten i Arvi­ka i enlig­het med fram­tag­na med­bor­gar­löf­ten. I sam­band med påsk­hel­gen kom­mer kom­mu­nen och poli­sen utö­ka sina resur­ser för att öka vux­en­när­va­ron i stan i form av fält­ar­be­te och ökad patrul­le­ring för att öka tryggheten.

Bil­tra­fi­ken i Arvi­ka cent­rum har ökat, vil­ket med­fört hög­re ljud­ni­vå­er och även ned­skräp­ning, ska­de­gö­rel­se, fyl­la och otrygghet. 

- För att bemö­ta pro­ble­ma­ti­ken bjöds oli­ka aktö­rer in till en works­hop för att få en bild över pro­ble­ma­ti­ken av högt­spe­lan­de for­don samt hur aktö­rer­na till­sam­mans kan bidra för att ska­pa ett tryg­ga­re Arvi­ka – en stad för alla, skri­ver kom­mu­nen i ett pressmeddelande.

Med i works­ho­pen var repre­sen­tan­ter från Arvi­ka kom­mun, Poli­sen, Regi­on Värm­land, Läns­sty­rel­sen, motor­klub­bar, Akti­va Arvi­ka, Arvi­ka Fol­kets park, Arvi­ka For­dons­mu­se­um, Tjej­jou­ren Miri­am och Svens­ka Kyrkan.

I arbe­tet har man gemen­samt valt att man ska pri­o­ri­te­ra att lyf­ta fram vad Arvi­ka har att erbju­da. Man har även valt att pri­o­ri­te­ra natt­vand­ring­ar, att erbju­da mötes­plat­ser och till­fäl­len för unga och äld­re att mötas.

Kom­mu­nen har ska­pat arbets­grup­per för trygg­hets­frå­gor med repre­sen­tan­ter från kom­mu­nen och poli­sen. Det­ta för att kun­na arbe­ta stra­te­giskt kring trygg­hets- och brotts­före­byg­gan­de frå­gor samt få en gemen­sam bild över läget i kom­mu­nen. I sin tur ska det­ta bidra till vida­re för­slag till gemen­sam­ma eller enskil­da åtgär­der, skri­ver kommunen.

Orga­ni­sa­tio­nen ska ock­så arbe­ta med de med­bor­gar­löf­ten som redan finns men ock­så med att ta fram nya med­bor­gar­löf­ten där med­bor­gar­di­a­log är en vik­tig del av arbetet.

- Tan­ken är att få en struk­tur i det arbe­te vi gör gemen­samt idag, men ock­så utveck­la möj­lig­he­ter för ytter­li­ga­re sam­ver­kan kring trygg­hets­frå­gor, säger Elin Fred­riks­son som är sam­ord­na­re för Tryg­ga­re Arvika.

Det finns även fram­tag­na arbets­grup­per som har ett mer spe­ci­fi­ce­rat upp­drag. Deras arbe­ta är att foku­se­ra på pro­ble­ma­ti­ken kring högt­spe­lan­de for­don. Grup­per­na är en före­byg­gan­de­grupp och en trafikgrupp.

Ökad vuxennärvaro

I sam­band med påsk­hel­gen kom­mer även kom­mu­nen och poli­sen utö­ka sina resur­ser för att öka vux­en­när­va­ron i stan i form av fält­ar­be­te och ökad patrul­le­ring för att öka tryggheten.

Arvi­ka kom­mun har bevil­jat ett för­e­nings­bi­drag för arran­ge­ran­det av Ral­ly Arvi­ka SM den 10–11 juni. Då det­ta är sam­ti­digt som skolav­slut­ning­en så finns en sam­ver­kan med repre­sen­tan­ter från Arvi­ka kom­mun, Eda kom­mun, Svens­ka kyr­kan, Akti­va Arvi­ka och Team Westom för att till­sam­mans arran­ge­ra en säker och trygg skolavslutning.

- Det kom­mer att fin­nas en sam­lings­punkt på tor­get både för unga och vux­na under och vi arbe­tar för att ska­pa oli­ka akti­vi­te­ter till­sam­mans för att öka trygg­he­ten, säger Karin Hult som är Häl­so­ut­veck­la­re för barn och unga.

Under påsken, mel­lan 15–17 april anord­nar för­e­ning­en SPARV (Spel i Arvi­ka) ett LAN där man tar med sig sin dator och spe­lar till­sam­mans. Eve­ne­mang­et är rik­tat till åld­rar­na 13–30 år, men även äld­re spel­sug­na är välkomna.

Arvi­ka kom­mun till­sam­mans med Regi­on Värm­land stöt­tar eve­ne­mang­et genom för­e­nings­stöd och även aktö­rer från närings­li­vet är med och stöt­tar vid des­sa dagar.

- Vi kom­mer ha tur­ne­ring­ar i bland annat Coun­ter-Stri­ke, Fort­ni­te och Lea­gue of Legends. De senas­te lanen vi har kun­nat genom­fö­ra har vi ock­så infört ett hem­ligt event som avslö­jas under lör­dag natt, säger SPARV:s ord­fö­ran­de Hele­na Gärdt.

Under sex hel­ger i som­mar kom­mer Arvi­ka idrotts­cen­ter hål­la banor­na öpp­na i Arvi­ka hamn fre­dag och lör­dags­kväl­lar utan kost­nad för besö­ka­re. Det­ta är ett sam­ar­be­te mel­lan kom­mu­nen, Poli­sen, Arvi­ka idrotts­cen­ter och oli­ka för­e­ning­ar i kommunen.