Arvikamagasinet har fått ett nytt utseende: "Enkelt och stilrent"

Nyheter och klipp

Arvi­ka­ma­ga­si­net har upp­da­te­rat sitt utse­en­de. Det inne­bär en ny logo­typ, ny huvud­färg och nya fär­ger för kate­go­ri­er­na sport, kul­tur och debatt.

Jen­ni­fer Ekroth har ska­pat den nya logo­ty­pen och tagit fram fär­ger­na till det nya utseendet.

- Hem­si­dan har ren­sats upp och fått fyra tyd­li­ga kate­go­ri­er med varsin färg för att göra det lät­ta­re hit­ta det som just den enskil­de besö­ka­ren är intres­se­rad av att läsa, säger Jen­ni­fer Ekroth.

- De nya kate­go­ri­fär­ger­na gör det lät­ta­re att redan på start­si­dan se vad artik­lar­na hand­lar om. Om man som besö­ka­re är intres­se­rad av att läsa om kul­tur, så hit­tar man snabbt de artik­lar­na genom den grö­na fär­gen. Även på soci­a­la medi­er kom­mer man se om det skrivs om sport, kul­tur, debattå­sik­ter eller mer all­män­na nyhe­ter, fort­sät­ter Jen­ni­fer Ekroth.

Ny logotyp

Den nya logo­ty­pen är base­rad på den nuva­ran­de logo­ty­pens zick-zack­möns­ter, men A och M har sepa­re­rats och man har använt ett typ­snitt som är mer stil­rent och modernt.

- Det enk­la och stil­re­na tror vi kom­mer hål­la länge utan att kän­nas utda­te­rat, säger Jen­ni­fer Ekroth.

Ny färg

Fär­gen är base­rad på en oran­ge färg som använ­des av Arvi­ka­ma­ga­si­net innan den blåa färgen.

- Vi tyck­te att den var mer unik än den blåa. För att inte sär­skil­jas för myc­ket från and­ra tid­ning­ar (som bru­kar använ­da blåa eller röda fär­ger) drog vi fär­gen åt det röda hål­let. Men inte för myc­ket då vi vil­le att den skul­le behål­la sin ori­gi­na­li­tet, avslu­tar Jen­ni­fer Ekroth.