Ny näringslivsstrategi för Arvika: "Arvika – stad och land tillsammans"

Nyheter och klipp

Den 25 april kom­mer kom­mun­full­mäk­ti­ge beslu­ta om en ny närings­livs­stra­te­gi för Arvika. 

Målet med för­sla­get till Arvi­kas nya närings­livs­stra­te­gi är ett håll­bart, kon­kur­rens­kraf­tigt och diver­si­fi­e­rat närings­liv. Det­ta gäl­ler för peri­o­den 2022–2025. Den nya stra­te­gin utgår från kom­mu­nens nya vision, regi­o­nens Värm­lands­stra­te­gi och Stra­te­gi för smart specialisering.

Stra­te­gin ska beslu­tas av Kom­mun­full­mäk­ti­ge den 25 april och hela kom­munkon­cer­nen ska sedan omfat­tas av den. Det finns fyra pri­o­ri­te­ra­de områ­den pre­sen­te­ra­de i stra­te­gin och des­sa är följande:

  • Ett håll­bart företagsklimat
  • Attrak­tions­kraft
  • Till­gång till kompetens
  • Fysisk pla­ne­ring, håll­ba­ra trans­por­ter och digi­tal infrastruktur

Stra­te­gin ska ver­ka brett och invol­ve­rar många aktö­rer, klus­ter, sam­ar­bets­or­ga­ni­sa­tio­ner, för­e­ning­ar och närings­livs­or­ga­ni­sa­tio­ner. Det exter­na arbe­tet (även regi­o­nalt) är pri­o­ri­te­rat lik­som kom­mu­nens inter­na arbe­te med att möta för­e­ning­ar­nas och före­ta­gens behov.

Eri­ca Öjer­mark Strze­lec­ka som är närings­livs­ut­veck­la­re för Arvi­ka Kom­mun fick frå­gan från Arvi­ka­ma­ga­si­net om hur de tänkt gå till väga för att få ett håll­bart före­tagskli­mat i Arvika.

- Ett håll­bart och gott före­tagskli­ma­tet är något vi job­bar för. Vi eta­ble­rar nu refe­rens- och utveck­lings­grup­per med repre­sen­tan­ter från närings­li­vet och kom­mu­nen. Syf­tet med grup­per­na är att eta­ble­ra en täta­re dia­log kring utma­ning­ar och behov för att få en bätt­re för­stå­el­se, kom­mu­ni­ka­tion och sam­ver­kan mel­lan kom­mu­nen och närings­li­vet. Kund- och värds­skaps­tänk i kon­tak­ten och ären­de­han­te­ring­en med före­tag och and­ra intres­sen­ter är vik­tigt, skri­ver Erica.

Eri­ca anser att Arvi­ka är en myc­ket attrak­tiv stad. Men vi kan alla bli bätt­re på att lyf­ta fram allt som är bra, spän­nan­de och intres­sant här.

- Arvi­ka är en myc­ket attrak­tiv stad! Men vi kan alla bli bätt­re på att lyf­ta fram allt som är bra och spän­nan­de och intres­sant här. Vi ser att det finns momen­tum nu efter pan­de­min där många vill flyt­ta från stor­stä­der­na. Vi vill att Arvi­ka ska växa och utveck­las, att vårt cent­rum ska vara levan­de, våra före­tag må bra, då mås­te vi fun­de­ra över effek­ten av det som vi väl­jer att spri­da och pub­li­ce­ra, berät­tar Erica.

- Arvi­ka har byggt ut bred­band­s­nä­tet och är i stort sett i mål med utbygg­na­den. Kom­mu­nen tar just nu fram en ny över­sikts­plan där strä­van är att upp­nå ett håll­bart sam­häl­le och kom­mu­ni­ka­tio­ner och trans­port är nyc­kel­frå­gor. Den 27 april hål­ler kom­mu­nen en infor­ma­tions­träff för bostads­rätts­för­e­ning­ar och före­tag som vill eta­ble­ra ladd stol­par för elbi­lar. Det är bara någ­ra exem­pel på sådant som är på gång, avslu­tar Erica.