Ansökan till sommarens feriearbete öppen: "En fot in på arbetsmarknaden"

Nyheter och klipp

Arvi­ka kom­mun har nu öpp­nat upp för ansö­kan till som­ma­rens feri­e­ar­be­ten, avsett för ung­do­mar som har Arvi­ka som hemortskommun. 

Det finns unge­fär hund­ra plat­ser, berät­tar Johan Moss­berg, enhets­chef på AMI Ung­dom, Arbets­mark­nads- och integ­ra­tions­en­he­ten för ungdomar.

- Det är många som söker, fler än vi har plat­ser till, säger Johan, men tilläg­ger att de all­ra fles­ta bru­kar få ett jobb i slutän­dan. Ung­do­mar­na är ärli­ga, de som får jobb på annat håll berät­tar det.

Feri­e­ar­be­tet kan sökas av den som går förs­ta eller and­ra året på gym­na­si­et och som inte fått någon annan typ av arbe­te över som­ma­ren. Arbets­till­fäl­le­na som kom­mu­nen till­han­da­hål­ler kom­mer att vara för­lag­da i oli­ka typer av verk­sam­he­ter. Bland annat finns jobb inom vakt­mäs­te­ri, café, turistvärd, idrotts- och fot­bolls­sko­la och soci­alt arbe­te. Där­till finns det plat­ser inom äldre­omsor­gen, något som inte varit möj­ligt de senas­te åren på grund av pandemin.

– Som extra­re­surs inom äldre­omsor­gen är man ansva­rig för guld­kan­ten i de äldres var­dag. Till exem­pel kanske man läser för de gam­la och går på pro­me­na­der. För den som tyc­ker om att arbe­ta med barn finns ock­så möj­lig­het att söka sig till ett jobb inom barnomsorg.

- Kanske vill man läsa till för­s­kol­lä­ra­re, då kan det vara en bra förs­ta erfa­ren­het, säger Johan Mossberg.

Johan Moss­berg menar att det har bli­vit svå­ra­re för ung­do­mar att få in en fot på den pri­va­ta mark­na­den, och tyc­ker att jobb­till­fäl­le­na som kom­mu­nen ord­nar inne­bär en chans för ung­do­mar att få ett arbe­te, kanske det förs­ta i livet, under ord­na­de former.

- Job­bet kan bli en läro­rik förs­ta erfa­ren­het av arbets­mark­na­den. Dess­utom har de unga en chans att tes­ta bran­scher de inte kän­ner till sedan tidi­ga­re och lära sig nya saker. Det är en möjlighet. 

Dess­utom, tror han, kan det vara bra att spen­de­ra det tio vec­kor långa lovet med något mer än bara ledighet.

 – Jag tror att det är nyt­tigt att fyl­la tiden med lite jobb också.