Större vattenläcka i Gunnarskog – vattentank placerad vid brandstationen

Nyheter och klipp

Gun­nar­skog drab­ba­des av en stör­re vat­tenläc­ka på lör­dags­ef­ter­mid­da­gen. Många var utan vat­ten. En vat­ten­tank har pla­ce­rats vid brand­sta­tio­nen i Gunnarskog.

- Många är just nu utan vat­ten i Gun­nar­skog, eller har dåligt vat­ten­tryck, på grund av en stör­re vat­tenläc­ka. Vat­ten­tank är på väg till Gun­ne­bo. Arbe­te pågår för att loka­li­se­ra läc­kan, skrev kom­mu­nen på sin hemsida.

Tek­nik i Väst har varit på plats i Gun­nar­skog under lör­da­gen, och enligt boen­de i områ­den ska det röra sig om en stör­re vattenläcka.

Vid 19-tiden med­de­la­de kom­mu­nen att läc­kan loka­li­se­rats, och att de fles­ta fått vatt­net till­ba­ka. Dock var fort­fa­ran­de 8 fas­tig­he­ter utan vatten.

Vattentank

En vat­ten­tank finns pla­ce­rad vid brand­sta­tio­nen i Gunnarskog.

- Repa­ra­tions­ar­be­te kom­mer att göras under sön­dag för­mid­dag, skri­ver kommunen.

- Om du fått brun­fär­gat vat­ten i kra­nen efter att vatt­net släpp­tes på, så beror det­ta på rostav­lag­ring­ar. Vatt­net är inte far­ligt att dric­ka och om du spo­lar i kra­nen för­svin­ner missfärgningen.