Eda kommun bäst i Värmland på suicidprevention

Nyheter och klipp

Eda kom­mun är bäst i Värm­land på att före­byg­ga själv­mord, enligt en natio­nell rap­port som Sui­ci­de Zero tagit fram. Eda är en av tio i lan­det som får grönt ljus i rapporten.

År 2020 tog 1 441 per­so­ner sina liv. Anta­let själv­mord har legat unge­fär på sam­ma nivå de senas­te tju­go åren. Utö­ver det­ta gör minst 15 000 per­so­ner själv­mords­för­sök var­je år. Det­ta kos­tar upp­skatt­nings­vis fle­ra hund­ra mil­jo­ner kro­nor. Själv­mord inne­bär för­lo­ra­de liv och livs­lång sorg för när­stå­en­de, men även enor­ma sam­hälls­kost­na­der. Där­för är det­ta ett stort sam­hälls- och folkhälsoproblem.

Högst upp på lis­tan lig­ger Umeå med 24 poäng, Eda har fått 20 poäng och lig­ger på plats nio. Allt­så en av topp tio på lis­tan över alla kom­mu­ner i Sverige. 

Arbetsgrupp

Psy­kisk ohäl­sa finns över­allt. 3 av 4 lever med psy­kisk ohäl­sa, anting­en egen eller som när­stå­en­de. Ändå är det­ta ett sam­tal­säm­ne som få tar upp. I Eda har man sett ett stort behov av att arbe­ta med sui­cid­pre­ven­tion. Eda Kom­muns tidi­ga­re folk­häl­so­sam­ord­na­re Mim­mi Adolfs­son har sett till att ruti­ner kom­mit på plats och att man nu har bätt­re förutsättningar.

- Fram­gångs­fak­to­rer i Eda har varit dels den arbets­grupp vi satt ihop i sam­ar­be­te med vård­cen­tral, rädd­nings­tjänst och kyr­ka, dels att det finns en hand­lings­plan i kom­mu­nen som verk­li­gen får vara ett levan­de doku­ment och inte bara lig­ga och sam­la damm. Vi har ock­så fått ovär­der­lig hjälp av Marie Niljung som är sui­cid­pre­ven­tions­ak­ti­vist, och bland annat visat hen­nes utbild­nings­fil­mer för vår per­so­nal, säger Mim­mi Adolfsson.

- Öns­kan är att alla till­sam­mans i det lil­la; vågar frå­ga, vågar lyss­na och vågar agera.

2008 antog riks­da­gen en noll­vi­sion för själv­mord. Alla regi­o­ner och kom­mu­ner mås­te ha en lokal hand­lings­plan för att mins­ka själv­mor­den. Var­je enskild kom­mun mås­te tit­ta på fysis­ka åtgär­der som gör det svå­ra­re att ta sitt liv samt före­byg­gan­de åtgär­der i bland annat sko­lor och arbetsplatser.

Arvi­ka­ma­ga­si­net kon­tak­ta­de Jen­ny Nils­son som är Folk­häl­so­sam­ord­na­re på Eda kom­mun för at ta reda på vad som gjort att de ham­nat så högt upp på listan.

- Att vi har en hand­lings­plan för sui­cid­pre­ven­tion som hålls levan­de främst för att den regel­bun­det utvär­de­ras. Arbets­grup­pen består av rädd­nings­tjänst, kyr­kan, vård­cen­tra­len och kom­mu­nen. Vi har även tagit hjälp av Marie Niijung, sui­cid­pre­ve­tions­ak­ti­vist, i fram­ta­gan­det av hand­lings­pla­nen men även för kon­sul­ta­tion och före­läs­ning­ar, skri­ver Jen­ny Nilsson.

Var­je kom­mun får ett eko­no­miskt stöd för sitt arbe­te. Det råd som Jen­ny vill ge till de övri­ga kom­mu­ner­na i Värm­land är vik­ten av sam­ver­kan mel­lan de oli­ka instan­ser­na. Hon menar på att det är för­ut­sätt­ning­en för att ta det för­byg­gan­de arbe­tet vida­re. Pla­nen för det­ta år fort­går med sam­ma arbetssätt.

- Vi job­bar vida­re med att spri­da kun­skap om sui­cid­pre­ven­tion till kom­mu­nens invå­na­re och ser över hur skydds­fak­to­rer för­änd­ras i kom­mu­nen för att hand­la före­byg­gan­de, skri­ver hon.