Akutboenden förlängs till sista maj – kostar hundratusentals kronor varje månad

Nyheter och klipp

Under fre­da­gen med­de­la­de Arvi­ka kom­mun att de flyk­ting­ar som bor i kom­mu­nens akut­bo­en­den erbjuds möj­lig­he­ten att bo kvar till och med 31 maj i år. 

Kom­mu­nen har inte fått tillå­tel­se att betrak­ta flyk­ting­ar­na som anvi­sa­de av Migra­tions­ver­ket. Det­ta inne­bär att de där­med inte omfat­tas av LMA, lagen om mot­ta­gan­de av asyl­sö­kan­de. Arvi­ka­ma­ga­si­net har tidi­ga­re rap­por­te­rat om kom­mu­nens hem­stäl­lan till Migra­tions­ver­ket, det kan du läsa mer om här. Efter att den för­läng­da boen­de­ti­den löper ut hän­vi­sas flyk­ting­ar­na till Migra­tions­ver­ket. I det läget kan de, bero­en­de på vil­ken situ­a­tion de befin­ner sig i, väl­ja att skaf­fa eget boen­de i Arvi­ka eller få anvi­sat boen­de av Migrationsverket. 

Kom­mu­nen skri­ver på sin hem­si­da att man valt att tids­be­grän­sa den aku­ta boen­de­lös­ning­en bland annat där­för att den inne­bär risk för att famil­jer splitt­ras eller att enskil­da per­so­ner far illa samt att and­ra grup­per, där­ibland and­ra ukrains­ka flyk­ting­ar, dis­kri­mi­ne­ras. Vida­re kon­sta­te­rar kom­mu­nen att man ur ett huma­ni­tärt per­spek­tiv skul­le öns­ka att man kun­de erbju­da de redan Arvi­ka-bosat­ta flyk­ting­ar­na fort­satt boen­de men att ansva­ret inte lig­ger på dem utan på Migra­tions­ver­ket. I nulä­get tar kom­mu­nen på sig ansvar och kost­na­der som i själ­va ver­ket till­hör Migra­tions­ver­ket, menar man.

Kom­mu­nen har beräk­nat de kost­na­der som flyk­ting­mot­ta­gan­det inne­bu­rit hit­tills, för kom­mu­nens räk­ning, och kom­mit fram till att det lan­dar på unge­fär 322 500 kro­nor per månad (mars, april, maj) 2022. I huvud­sak rör det sig om kost­na­der för hyror, el, för­säk­ring­ar etc. Man kon­sta­te­rar ock­så att Verk­sam­he­ten Läran­de och stöd inte kom­mer att ha medel att han­te­ra de öka­de kost­na­der­na med nuva­ran­de budget.