Arvikaparets Trisslott gav 3,6 miljoner: "Jag kan inte tro att det är sant"

Nyheter och klipp

Agne­ta och Bo-Inge från Arvi­ka har vun­nit 3,6 mil­jo­ner kro­nor från Svens­ka Spel. Vins­ten, som är för­de­lad på 10 år, skra­pa­des fram under lör­dags­för­mid­da­gen i TV4 Nyhets­mor­gons livesändning. 

Paret, som båda vux­it upp i Arvi­ka, har känt varand­ra sedan de var tonåringar. 

–  Bo-Inge var min förs­ta kär­lek, men det blev ing­et då och sen gick åren och han flyt­ta­de till Stock­holm, berät­tar Agne­ta för Svens­ka Spel. 

Men 40 år sena­re åter­upp­tog de kon­tak­ten och sedan 2020 är de ett par. 

– Vi är sär­bos så vi reser till varand­ra någ­ra gång­er i måna­den. Var­je gång vi ses köper vi fyra Triss­lot­ter var­de­ra som vi skra­par ihop, berät­tar Agne­ta för Svens­ka Spel.

Under det senas­te besö­ket hos Bo-Inge köp­te paret de tra­di­tions­en­li­ga Triss­lot­ter­na på Tåg­sta­tio­nen. En av lot­ter­na visa­de sig inne­hål­la tre Klö­ver-sym­bo­ler, vil­ket led­de till det offent­li­ga skra­pan­det i TV4 Nyhetsmorgon. 

– Lite choc­kad blev jag ju, säger Agne­ta i tv-rutan när hon får frå­gan om hur det var att skra­pa fram lotten.

Bo-Inge berät­tar för Svens­ka Spel om hur valet av num­mer inför skrap­ning­en såg ut: 

– Vi har varit ett par i 28 måna­der och det finns 35 lot­ter att väl­ja när vi ska skra­pa fram sum­man. Så vi har tagit 35 minus 28, vil­ket blir sju. Sen kom vi fram till att även väl­ja sju på års­lot­ter­na också.

I säll­skap av Jen­ny Ströms­tedt i stu­di­on skra­pa­des fram 30 000 kro­nor i måna­den i 10 år, vil­ket inne­bär en total vinst på 3,6 mil­jo­ner kronor.

– Vil­ken fan­tas­tisk upp­le­vel­se! Jag kan inte tro att det är sant, utbris­ter hon när skra­pet avkla­rats, skri­ver Svens­ka Spel på sin hemsida. 

Vinst­peng­ar­na ska enligt paret använ­das som ett extra till­skott till pen­sio­nen, men det kan ock­så bli en och annan resa. 

– Jag skul­le väl­digt gär­na vil­ja åka till Kari­bi­en, berät­tar Agne­ta för Jen­ny Ströms­tedt efter att hon skra­pat fram den tio­å­ri­ga vinsten. 

Lot­ten var köpt i Stock­holm på Söd­ra Sta­tion Spel & Tobak.