Edgar & Strandberg spelar i Arvika Stadspark 1 maj: "Vi vill främja kulturen"

Nyheter och klipp

Arvi­ka­du­on Edgar & Strand­berg firar Arbe­tar­nas dag och ett liv utan coro­na­pan­de­min med en kon­sert i Arvi­ka stads­park den 1 maj.

Kon­ser­ten pågår mel­lan 14.15 och 15.00 på sön­da­gen, och det finns bän­kar att sit­ta på för de som vill.

- Vi vill främ­ja kul­tu­ren men ock­så möj­lig­he­ten att kun­na träf­fas och umgås, skri­ver Edgar & Strand­berg till Arvikamagasinet.

Gemensamt intresse

Edgar & Strand­berg är en duo från Arvi­ka. Duon består av Christop­her Edgar och Hen­rik Strand­berg. Hen­rik och Christop­her spe­la­de i sam­ma fot­bollslag innan de fle­ra år sena­re fann ett annan gemen­samt intres­se, musi­ken. De har släppt en ski­va år 2021.

– Det blir allt från egna låtar från debu­tal­bu­met "Noll­fem­sju­noll" som pro­du­ce­ra­des av Ola Gustafs­son, Lars Win­ner­bäcks pro­du­cent, till trev­li­ga ver­sio­ner av låtar från kän­da artis­ter som Gyl­le­ne Tider, Elvis Pres­ley, John­ny Cash, Ulf Lun­dell med fle­ra, berät­tar Christop­her Edgar. 

Mot slu­tet av den 50 minu­ter långa kon­ser­ten kom­mer även Lennart Ekström från Arvi­kas älds­ta band X‑Rays göra ett litet inhopp och sjunga någ­ra låtar.

- Under coro­na­pan­de­min har vi i Edgar & Strand­berg anord­nat 3 live­strea­ming­ga­lor som vi kal­la­de för "Music against Covid19". Ifjol anord­na­de vi till­sam­mans med Rack­stad­mu­se­et "Musik under äpp­le­trä­den". Så det­ta är väl egent­li­gen ännu en liten grej som vi gör i vårt under­ba­ra Arvi­ka, berät­tar de.

Edgar & Strand­berg hop­pas att så många om möj­ligt tar med sina vän­ner och kom­mer och lyss­nar till­sam­mans i solen på söndagen.