Polisen varnar för bedragare: Uppger sig vara polis – ber brottsoffret swisha pengar

Nyheter och klipp

Poli­sen i Värm­land har fått in tre anmäl­ning­ar gäl­lan­de bedrä­ge­ri­er via tele­fon de senas­te veckorna.

- En per­son ring­er upp sitt brottsof­fer upp­ger sig vara polis och påstår sig vil­ja hjäl­pa sitt brottsof­fer. Det­ta är någon som för­sö­ker stjä­la peng­ar på kon­tot, skri­ver poli­sen i Värm­land på sin hemsida.

Des­sa bedra­ga­re har myc­ket spe­ci­el­la till­vä­ga­gångs­sätt enligt poli­sen i Värm­land. Per­so­nen ber sitt brottsof­fer att log­ga in på sitt kon­to med Bank-ID. Den påståd­da poli­sen ber dem sedan även att swisha över peng­ar till en per­son och säger att deras peng­ar där­i­ge­nom ska skyd­das. De påstår även att de ska få till­ba­ka alla sina peng­ar. Den upp­ring­an­de per­so­nen påstår sedan att man ska få extra peng­ar från Brottsof­fer­myn­dig­he­ten för att man varit så hjälpsam.

- Om någon ring­er upp dig, påstår sig vara polis och ber dig log­ga in på ditt Bank-ID ska du ald­rig göra det, var­nar nu Poli­sen i Värm­land. Poli­sen job­bar inte på det sät­tet. Tänk även på det­ta om du blir upp­ringd av någon som säger att man kom­mer från t.ex. en bank, eller ett för­säk­rings­bo­lag, skri­ver Poli­sen i Värmland.

Så skyddar du dig mot telefonbedrägerier

- Använd ald­rig din bank­do­sa eller Bank-ID på upp­ma­ning av någon som kon­tak­tar dig utan att du bett om det. Läm­na ald­rig ut dina koder eller and­ra käns­li­ga upp­gif­ter till någon, vid något till­fäl­le. Om någon du inte kän­ner ring­er dig och du blir osä­ker om deras ären­de, lägg på luren och be att få ringa till­ba­ka, skri­ver Poli­sen i Värmland.

Om du skul­le bli drab­bad kon­tak­ta ome­del­bart din bank. Se även Poli­sens hem­si­da för mer information.