Vägarbeten på riksväg 61 under maj – här är allt du behöver veta

Nyheter och klipp

Under maj månad (vec­ka 18–21) så görs de sista arbe­te­na i pro­jek­tet Graninge–Speke längs väg 61.

Tra­fik­ver­ket har valt att byg­ga om väg 61 mel­lan Gra­ninge och Spe­ke. Det­ta görs för att den har låg tra­fik­sä­ker­het. Det är dess­utom dålig till­gäng­lig­het för oskyd­da­de tra­fi­kan­ter och resan­de med kol­lek­tiv­tra­fik. Nu byg­ger Tra­fik­ver­ket om vägen för att få en tra­fik­sä­ker väg­sträc­ka med god till­gäng­lig­het för alla trafikanter.

Gång- och cykelport vid Högvalta – Taserud

2–13 maj arbe­tar de på gång- och cykel­por­ten vid Hög­val­ta-Tase­rud. Det kom­mer att vara möj­ligt att pas­se­ra under arbe­tets gång, följ skyl­tar och vak­ter­nas instruktioner.

Vägarbeten på väg 61

3–27 maj juste­rar de asfal­ten på fle­ra stäl­len längs med hela pro­jekt­sträc­kan Graninge–Speke. Det­ta kom­mer under arbe­tet att leda till stor påver­kan för trafikanter.

9–13 maj byter de ut räc­ket på gång- och cykel­por­ten vid Hög­val­ta-Tase­rud. Det nya räc­ket blir läg­re, vil­ket för­bätt­rar sik­ten och tra­fik­sä­ker­he­ten i korsningen.

Under pågåen­de arbe­te är alla kom­mu­na­la vägar som anslu­ter till väg 61 avstäng­da. Ett kör­fält på väg 61 är avstängt, de kom­mer att regle­ra tra­fi­ken med lots och tra­fik­ljus för­bi arbets­plat­sen. Det­ta kom­mer kan under arbe­tet leda till stor påver­kan för trafikanter.

Väg­ar­be­ten på riks­väg 61. FOTO: SAKEUS BERG.

Om projektet

Tra­fik­ver­ket änd­rar om väg 61 så att den blir en mötes­fri två plus en-väg. Det byggs även en gång- och cykel­väg så att det blir möj­ligt att cyk­la från Spe­ke till Arvi­ka på ett tra­fik­sä­kert sätt. Buss­håll­plat­ser­na på sträc­kan till­gäng­lig­hets­an­pas­sas, och på delar av sträc­kan kom­mer det upp viltstängsel.

Åtgärder

De åtgär­der som görs på väg 61 är enligt Tra­fik­ver­ket sam­hälls­e­ko­no­miskt lön­samt. Trots att det finns både posi­ti­va och nega­ti­va effek­ter, så anses det­ta vara en bätt­re lös­ning. Det posi­ti­va som Tra­fik­ver­ket skri­ver om på sin hem­si­da är att det med pro­jek­tet blir en bätt­re utform­ning av Fin­ne­bäckskor­set som kan inne­bä­ra ytter­li­ga­re tra­fik­sä­ker­hets­mäs­si­ga effekter.

För och nackdelar

Tra­fik­ver­kets Käns­lig­hets­a­na­lys har vägt både för och nack­de­lar i det­ta pro­jekt. Väg 61 kom­mer att få bredd­ning av befint­lig väg samt vilt­stäng­sel. Det­ta kom­mer att inne­bä­ra en ökad bar­riä­ref­fekt för vilt i områ­det och följ­der­na kom­mer då att bli fär­re viltolyckor.

Det­ta inne­bär sam­ti­digt att en hög­re has­tig­het utgör en hög­re risk för öka­de utsläpps­mäng­der. Åtgär­den kan där­för inte benäm­nas vara eko­lo­giskt håll­bar. Men pro­jek­tet ska enligt Tra­fik­ver­ket vara en posi­tiv sam­hälls­e­ko­no­misk lön­sam­het. Totalt sett bedö­mer de att åtgär­dens bidrag till en eko­no­misk håll­bar­het är posi­tiv. Åtgär­den kom­mer att för­bätt­ra pend­lings­möj­lig­he­ter­na för bil och kol­lek­tiv­tra­fik. Mitt­räc­ket som sätts upp inne­bär att tra­fik­sä­ker­he­ten kom­mer att förbättras.

Tyvärr kom­mer den att för­svå­ra för oskyd­da­de att ta sig fram på vägen. Den kom­mer att upp­le­vas sma­la­re på vis­sa par­ti­er och mer osä­ker i kom­bi­na­tion med hög­re has­tig­het. Sam­man­ta­get bedöms åtgär­den bidra till mer soci­al håll­bar­het då främst med hän­syn till trafiksäkerhet.