Arvikabördiga Dotter lämnar Sverige röster i ESC: "Man ska våga kasta sig ut i det okända"

Nyheter och klipp

Artis­ten Dot­ter har valts ut till repre­sen­tant för de svens­ka rös­ter­na i årets Euro­vi­sion Song Con­test. För Arvi­ka­ma­ga­si­net berät­tar hon om ner­vo­si­te­ten, upp­väx­ten och musi­ken, och ger sina bäs­ta tips till and­ra unga som är intres­se­ra­de av musikbranschen. 

Den 14 maj är det dags för fina­len av Euro­vi­sion Song Con­test, och den som får äran att leve­re­ra resul­ta­tet av den svens­ka omröst­ning­en är Dotter.

- Det känns jät­testort och väl­digt roligt! Jag har all­tid tänkt på vad kul det skul­le vara att ge rös­ter i Euro­vi­sion och nu fick jag änt­li­gen för­frå­gan och sva­ret var ett själv­klart ja, berät­tar Dot­ter i en exklu­siv inter­vju med Arvi­ka­ma­ga­si­net. På frå­gan om hon kän­ner sig ner­vös inför röstut­del­ning­en blir sva­ret sna­ra­re ett enkelt nej: 

- Inte alls, jag blir ald­rig ner­vös läng­re. Jag går nog lite på käns­la men kom­mer ock­så ha ett gen­rep dagen innan och då kom­mer vi gå ige­nom vad jag kom­mer säga och får tes­ta lite hur det känns. 

Dot­ter, eller Johan­na Jans­son som hon egent­li­gen heter, är född och upp­vux­en i Arvi­ka. Hon syss­la­de med musik redan i ton­å­ren och gick musi­ke­s­te­tis­ka lin­jen på Sol­ber­ga­gym­na­si­et i Arvi­ka. När Johan­na var 15 år vann hon Arvi­kas egen Melo­di­festi­val med en egen­skri­ven låt. 

- Arvi­ka är i grun­den en musik­stad och jag hade en väl­digt bra gym­na­si­e­ut­bild­ning på musi­kes­tet och otro­ligt grym­ma lära­re, redan när jag var 10 år och bör­ja­de ta pia­no­lek­tio­ner hos Robert Hen­riks­son och han väck­te liv i mitt låt­skri­van­de och fick mig att våga visa upp det jag skapade.

Men det är inte bara gym­na­si­e­ut­bild­ning­en som lig­ger bakom Johan­nas musik­in­tres­se. Hon berät­tar att även Arvika­fes­ti­va­len varit en inspi­ra­tions­käl­la, och jaz­zen som all­tid varit stor där. Hon menar ock­så att det varit bety­del­se­fullt med en mil­jö där det fun­nits and­ra musikintresserade.

- Ett stort musik­in­tres­se hos and­ra i min ålder har påver­kat mig och inspi­re­rat mig till att föl­ja mina musik­dröm­mar. Så jag är väl­digt glad och tack­sam att jag väx­te upp i just Arvi­ka som kun­de omge mig med lika­sin­na­de, talang­ful­la människor.

Johan­na berät­tar att det inte varit helt lätt att ta sig in i bran­schen som en som kom­mer "uti­från", det vill säga inte kom­mer från Stockholm. 

- Det är en bubb­la och många som väx­er upp i Stock­holm och syss­lar med musik har ofta någon väg in i musik­bran­schen, men jag fick ska­pa de möj­lig­he­ter­na och kon­tak­ter­na själv. Men det hjälp­te att jag plug­ga­de musik på Kul­tura­ma och på den vägen kom jag ock­så in i musik­bran­schen till­slut och hit­ta­de även sam­ar­bets­part­ners som hjälp­te mig utveck­la mig och mitt musik­ska­pan­de som sen ska­pa­de ännu fler möj­lig­he­ter. All­ting byg­ger på sam­ar­be­ten, kon­tak­ter och såklart att man har stor pas­sion för det man gör och en strä­van att hela tiden kom­ma längre.

Dot­ter. Bild: Pressfoto

Just sam­ar­be­ten, menar Johan­na, är en vik­tig del i att utveck­las i musik­bran­schen, och för­kla­rar att det är vik­tigt att kom­ma ihåg att man inte ska tro att man ska kla­ra allt själv.

- Det är verk­li­gen via sam­ar­be­ten som man dels utveck­las men som ock­så alla möj­lig­he­ter kommer. 

På frå­gan vad hon har för tips till unga som är intres­se­ra­de av en kar­riär inom musik berät­tar hon att det gäl­ler att tän­ka "out­si­de the box" och att våga kas­ta sig ut i det okända. 

- Det är ett otryggt jobb, man kan ald­rig nån­sin veta vart saker ska leda så där­för behö­ver man ock­så våga utsät­ta sig för saker som känns obe­kvämt och läs­kigt, visa vem man är och ta plats. Det är hård kon­kur­rens och alla vill så myc­ket. De som vill mest och käm­par hår­dast kom­mer oftast längst. 

Slut­li­gen ger hon rådet att man ald­rig ska ge upp:

- Det är tufft många gång­er men man får se det posi­ti­va och lära sig saker i mot­gång­ar­na och sen nju­ta och vara tack­sam när det omöj­li­ga hän­der. Man får vara lite naiv och tän­ka stort, men fram­förallt är det vik­ti­gast att det ska vara roligt! Man hål­ler på med musik för att man äls­kar det och man ska bara göra sin grej, sin pas­sion och våga göra det fullt ut.

Alla län­der som del­tar i täv­ling­en väl­jer själ­va vem som ska axla ansva­ret att dela ut lan­dets rös­ter. Oftast är det tv-pro­fi­ler, artis­ter, musi­ker eller and­ra med kopp­ling till Euro­vi­sion, och i Sve­ri­ges fall till Melo­di­festi­va­len, som till­de­las uppdraget. 

I fjol­å­rets täv­ling, 2021, var det Caro­la Hägg­kvist som höll i den svens­ka röstavlämningen.