JO kritiserar Arvika kommuns mejlhantering: "Tyder på utbredda kunskapsbrister inom kommunen"

Nyheter och klipp

Justi­ti­e­om­buds­man­nen, JO, rik­tar kri­tik mot Arvi­ka kom­mun för att utkas­tet till en rap­port han­te­rats i strid med tryck­fri­hets­för­ord­ning­en och offent­lig­hets- och sek­re­tess­la­gen samt för att tjäns­te­män använt pri­va­ta e‑postadresser i tjänsten.

Den 29 feb­ru­a­ri 2020 inkom en anmä­lan till Justi­ti­e­om­buds­man­nen (JO). I anmä­lan för­des det fram kla­go­mål mot Arvi­ka kom­mun och tjäns­te­män där, bland annat i frå­ga om använd­ning­en av pri­va­ta e‑postadresser i tjäns­ten och rade­ring av all­män­na hand­ling­ar. Det skri­ver JO i ett beslut.

- Genom JO:s utred­ning har det kom­mit fram att en extern kon­sult skic­kat ett utkast till en rap­port till fle­ra tjäns­te­mäns pri­va­ta e‑postadresser och att tjäns­te­män­nen inte behand­lat utkas­tet som en all­män hand­ling, skri­ver JO.

- Den 13 feb­ru­a­ri 2020 begär­de P4 Värm­land och Arvi­ka Nyhe­ter ut e‑postloggar från Arvi­ka kom­mun. När de efter­föl­jan­de dag begär­de att få ta del av vis­sa av de e‑postmeddelanden som fram­gick av log­gar­na hade fle­ra av med­de­lan­de­na rade­rats och gick inte att ta fram.

Ett av de rade­ra­de med­de­lan­de­na hade skic­kats från den biträ­dan­de kom­mun­di­rek­tö­rens pri­va­ta e‑postadress till en enhets­chef på över­för­myn­dar­nämn­den. Jo skri­ver att E‑postmeddelandet inne­höll ett utkast till rap­port från en extern konsult.

- Om tjäns­te­män på det sätt som skett i det här fal­let rade­rar med­de­lan­den kan det ge intryck av ett med­ve­tet för­sök att döl­ja inne­hål­let i vad som kan vara all­män­na hand­ling­ar, skri­ver JO.

Utred­ning­en som JO gjort ger dock inte stöd för att någon all­män hand­ling rade­rats med anled­ning av att en e‑postlogg begärts ut.

- Det som kom­mit fram i ären­det tyder på utbred­da kun­skaps­bris­ter inom kom­mu­nen i frå­ga om all­män­na hand­ling­ar. Det för­hål­lan­det att fle­ra che­fer varit inblan­da­de i fel­ak­tig­he­ter­na och att kom­mu­nen trots begä­ran om ett kom­plet­te­ran­de ytt­ran­de inte kun­nat ge till­freds­stäl­lan­de svar på de frå­gor som ställts tyder på att bris­ter­na inte är begrän­sa­de till enskil­da med­ar­be­ta­re, skri­ver JO i sitt beslut.

Kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de Peter Söder­ström (S) säger att de tar kri­ti­ken från JO på all­var och att kom­mu­nen redan har vid­ta­git åtgär­der i enlig­het med JO:s önskan.

- JO har rätt i sin åsikt om att åtgär­der behöv­de vid­tas och våra rikt­lin­jer för doku­menthan­te­ring är upp­da­te­ra­de och antag­na på nytt. Det har gjorts efter anmä­lan så det finns nya rikt­lin­jer att föl­ja, säger Peter Söderström.