Man åtalas för flera fall av våldtäkt och köp av sexuell tjänst i västra Värmland

Nyheter och klipp

En man åta­las för fle­ra fall av våld­täkt och köp av sex­u­ell tjänst i väst­ra Värm­land.

Under förs­ta hal­van av år 2021 fick poli­sen in en anmä­lan som gäll­de köp av sex­u­ell tjänst. Det var två kvin­nor som anmält att de hade bli­vit lura­de på den utlo­va­de betal­ning­en. Det kom ock­så in en anmä­lan om våld­täkt där en kvin­na hade upp­gett att hon bli­vit dro­gad och våld­ta­gen. Under utred­ning­en så visa­de det sig att sam­me man kun­de miss­tän­kas i båda ärendena.

– Kvin­nor­na hade kon­tak­tats av man­nen via Sugar­da­ting och kort efter den förs­ta kon­tak­ten hade man­nen bokat och beta­lat tåg­bil­jet­ter till kvin­nor­na. De hade sedan träf­fat honom i hans hem i väst­ra Värm­land, säger kam­mar­å­kla­ga­re Bar­bro Brännlund som varit förundersökningsledare.

Det visa­de sig under utred­ning­en att man­nen bokat och betalt bil­jet­ter för fler­tal kvin­nor. Poli­sen lyc­ka­des iden­ti­fi­e­ra och kon­tak­ta fle­ra av de kvin­nor som hade besökt den åta­la­de. I för­hö­ren kom det fram att det fun­nits näst intill iden­tis­ka upp­gif­ter om man­nens till­vä­ga­gångs­sätt. Han ska ha utgett sig för att vara en annan och lovat en hög ersätt­ning för kvin­nor­nas sällskap.

Upp­gif­ter­na från kvin­nor­na kring deras besök hos man­nen led­de till ytter­li­ga­re anmäl­ning­ar om oli­ka brott.

Man­nen är åta­lad för endast en del av kvin­nor­na som kon­tak­tas i utred­ning­en. Åta­len gäl­ler 13 fall som är våld­täkt, tio fall som är köp av sex­u­ell tjänst, han är även åta­lad för grovt bedrä­ge­ri och bedrä­ge­ri. Sam­man­lagt rör det sig om 26 målsäganden.