Lärarförbundet: Nästan 80 behöriga förskollärare saknas i Arvika – endast 42 procent behöriga

Nyheter och klipp

Minst 70% av för­s­kol­lä­rar­na bor­de ha för­s­kol­lä­rarex­a­men för att för­sko­lor­na ska nå sitt mål. I Arvi­ka kom­mun sak­nas många utbil­da­de för­s­kol­lä­ra­re för att nå det målet, visar sta­tistik från Skol­ver­ket. Anta­let behö­ri­ga för­s­kol­lä­ra­re kom­mer nu bara upp i 42% visar sta­tisti­ken från Skol­ver­ket och utveck­ling­en ser dess­utom ut att gå åt fel håll. Det skri­ver Lärar­för­bun­det i ett pressmeddelande.

Nästan 80 behöriga förskollärare saknas

För­ra året fanns det 281 per­so­ner i hel­tids­tjänst i Arvi­ka varav det bara var 118 styc­ken (42%) per­so­ner som hade för­s­kol­lä­rar­ut­bild­ning. Det är vik­tigt att ha legi­ti­me­ra­de för­s­kol­lä­ra­re spe­ci­ellt i för­sko­lan och att sat­sa på en nivå på 70% utbil­da­de förskollärare.

- Det behövs utbil­dad per­so­nal både för att öka kva­li­tén och för­bätt­ra arbets­mil­jön säger Johan­na Jaa­ra Åstrand, ord­fö­ran­de för Lärarförbundet.

För­sko­lan är vik­tig för bar­nen. Foto: Pixabay

Näs­tan alla lan­dets kom­mu­ner lig­ger under den öns­ka­de nivån på 70% utbil­da­de för­s­kol­lä­ra­re. För­sko­lor­na skul­le behö­va fyl­la upp 79 hel­tids­tjäns­ter med utbil­da­de för­s­kol­lä­ra­re för att kom­ma upp i den nivån i Arvika.

- Det är pin­samt för Sve­ri­ge att den per­sonal­grupp som ökar mest är den som helt sak­nar utbild­ning för att arbe­ta med barn. Bris­ten på utbild­ning kan få sto­ra kon­se­kven­ser för barns tidi­ga och fort­sat­ta läran­de säger Johan­na Jaa­ra Åstrand.

Stora regionala skillnader

För­sko­lor­na både i kom­mu­nal och pri­vat regi lig­ger under den öns­ka­de 70% nivån för behö­rig­het i Arvi­ka. Skill­na­der­na mel­lan kom­mu­na­la och pri­va­ta för­sko­lor ver­kar vara för­hål­lan­de­vis små. De regi­o­na­la skill­na­der­na inom Värm­lands län är där­e­mot stör­re. Den vari­e­rar mel­lan 28% i Filip­stad och 75% i Sun­ne. Där stic­ker Sun­ne verk­li­gen ut med sin betyd­ligt hög­re procent.

- Det är oac­cep­ta­belt med så här sto­ra skill­na­der mel­lan kom­mu­ner och för­sko­lor. Oav­sett var bar­nen bor har alla rätt till den trygg­het, kun­skap och utbild­ning som legi­ti­me­ra­de för­s­kol­lä­ra­re ger, säger Johan­na Jaa­ra Åstrand.

Pressbild: Johanna Jaara Åstrand
Press­bild: Johan­na Jaa­ra Åstrand

I hela lan­det hade 40% av alla för­s­kol­lä­ra­re exa­men för­ra året. Det har legat på unge­fär sam­ma nivå i fle­ra år och even­tu­ellt bara mins­kat något. I Arvi­ka är behö­rig­he­ten läg­re nu än om man jäm­för med 2014 ( 57% då och 42% nu).

- Både sta­ten och kom­mu­ner­na behö­ver inve­ste­ra mer i lan­dets för­sko­lor så att fler vill bli och fort­sät­ta vara för­s­kol­lä­ra­re, enligt Johan­na Jaa­ra Åstrand.

Näs­tan hälf­ten av skol­le­dar­na sva­rar att de behövt anstäl­la out­bil­dad per­so­nal för att det inte fun­nits utbil­dad per­so­nal att anstäl­la, enligt en ny rap­port från Lärarförbundet.