Studiecirkel för ukrainska flyktingar går framåt: "Vi har lektion nästan alla veckodagar"

Nyheter och klipp

Nyk­ter­hets­rö­rel­sens Bild­nings­verk­sam­het NBV hål­ler sedan slu­tet av mars i en stu­die­cir­kel för ukrains­ka flyk­ting­ar som kom­mit till Arvi­ka. Efter en dryg månad berät­tar nu ini­ti­a­tiv­ta­ga­ren Rag­had Alg­ha­nem hur det går.

Alla som är enga­ge­ra­de i stu­die­cir­keln är myc­ket stol­ta över vad de gör, både cir­kel­le­da­re och del­ta­ga­re. Kurs­del­ta­gar­nas utveck­ling i svens­ka språ­ket går snabbt fram­åt. De kan nu kloc­kan, vec­ko­da­gar­na och säger var de bor, berät­tar Rag­had Alg­ha­nem för Arvi­ka­ma­ga­si­net. Rag­had Alg­ha­nem var den som tog ini­ti­a­ti­vet till­sam­mans med NBV att star­ta en stu­die­cir­kel för ukrains­ka flyktingar.

- Vi har lek­tion näs­tan alla vec­ko­da­gar för­u­tom mån­dag. Det har kom­mit fler kurs­le­da­re till stu­die­cir­keln och de fles­ta talar ukrains­ka, rys­ka samt svens­ka, berät­tar Raghad.

- Vi har star­tat en onli­ne-grupp för de som bor utan­för Arvi­ka och inte kan kom­ma på lek­tio­ner­na. Fre­da­gen 29 april star­ta­de vi en kurs i Gla­va ock­så, fort­sät­ter han.

Raghad Alghanem. FOTO: PRIVAT.
Rag­had Alg­ha­nem. FOTO: PRIVAT.

Sjunger tillsammans

Del­ta­gar­na får myc­ket sam­hälls­in­for­ma­tion och histo­ria och man dis­ku­te­rar myc­ket frå­gor om kul­tur på lektionerna.

- All­tid efter lek­tio­ner­na sam­las alla grup­per och sjung­er till­sam­mans både på svens­ka och ukrains­ka till­sam­mans med musik­le­da­ren Filip, berät­tar Raghad.

Rag­had Alg­ha­nem berät­tar att det på många sätt blir ett utbyte mel­lan kul­tu­rer­na, spe­ci­ellt när det är fika­pa­us och de ukrains­ka del­ta­gar­na med gläd­je delar med sig av sitt språk. Exem­pel på ord är: Spa­sy­bi = Tack, Chay = Te, Lyubov = Kärlek.

Du kan läsa Arvi­ka­ma­ga­si­nets tidi­ga­re arti­kel om stu­die­cir­keln när den star­ta­de här.